Vijesti

U utorak 29. studenog održana 26. sjednica Gradskog vijeća

30.11.2016. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 29. studenog održana je 26. sjednica Gradskog vijeća.

Prihvaćene su tri Odluke o suglasnosti za provođenje projekata izgradnje prometnica, i to na području naselja Fakinija–Cesta Kontesa (ulica Alda Negrija), u stambenoj zoni Vidal, te u radnoj zoni Sveti Vidal 2. U okviru ove potonje riječ je o izgradnji prometnice, oborinske odvodnje, javne rasvjete te elektroničko-komunikacijske infrastrukture. Donošenje ovih triju Odluka, odnosno suglasnosti Gradskog vijeća za provođenje navedenih investicija, jedan je od preduvjeta za kandidiranje tih projekata na natječaje za EU sredstva, konkretnije na Program ruralnog razvoja, Mjeru 07, Operaciju 7.2.2, prenio je nadležni pročelnik Alen Luk. Pojasnio je i kako će se za natječaj pripremiti sva tri projekta, a obzirom da se može kandidirati samo jedan, kandidirat će se onaj s najviše natječajnih bodova. Za sva tri projekta izrađena je potrebna projektna dokumentacija, te je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Katastarske čestice koje su predmet obuhvata, u vlasništvu su Grada Novigrada–Cittanova.

Usvojena je Odluka o odabiru izvođača radova za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novigrada-Cittanova, za razdoblje 2017. godine. Na raspisani natječaj stigla je samo jedna prijava, tvrtke Brolex d.o.o. Buje, koja je u natječajnom postupku ocijenjena pravilnom, prihvatljivom i sukladnom zahtjevima naručitelja, te je u tom obliku proslijeđena Gradskom vijeću na usvajanje. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan pojasnila je kako održavanje javne rasvjete obuhvaća poslove tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova i slično, te ophodarsku službu prema programu održavanja javne rasvjete. Zbog specifičnosti traženih poslova u ponudbenom troškovniku su dani opisi predmeta nabave po jediničnoj mjeri i količini, jer se unaprijed ne može procijeniti vrsta, količina, lokacija i cijena pojedinog kvara. Obračun stvarno izvedenih radova i utrošenog materijala će se obavljati prema broju izdanih naloga od strane naručitelja i mjesečnog obračuna prema ugovornom troškovniku, a koji ovjerava ovlaštena osoba Grada Novigrada-Cittanova. Svaka intervencija bit će nadgledana od strane ovlaštene osobe Grada, koja će ujedno i ovjeravati izdane račune, pojasnila je Rugani Kukuljan, dodajući kako je za tu namjenu u gradskom proračunu za prošlu te za iduću godinu predviđeno od 100 do 120 tisuća kuna, što se u praksi pokazalo dostatnim.

Pred vijećnicima i vijećnicama se u prvom čitanju našao prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu. Prijedlog proračuna od 47,45 milijuna kuna ukratko je predstavio i obrazložio gradonačelnik Anteo Milos. Naglasio je kako je proračun planiran na realnim temeljima, te kako se prilikom njegove izrade nije ulazilo u zamku izborne godine, kada se proračunski iznosi nerijetko „napuhavaju“, već se i ovoga puta planiralo realno i razumno. „Riječ je o proračunu za kojega vjerujemo kako će se, kao i dosadašnjih godina, moći u potpunosti realizirati u skladu s planiranim“, istaknuo je Milos, dodajući kako ipak treba biti oprezan, posebno u svijetlu predstojeće porezne reforme, unutar koje još uvijek ima nepoznanica, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti kako će se ona odraziti na proračune lokalnih samouprava. Milos je istaknuo i kako se ovim proračunom zadržava standard javnih usluga u svim segmentima društvenih djelatnosti, kao i u dijelu komunalne izgradnje, uređenja i održavanja javne komunalne infrastrukture. U nekim će se prigradskim naseljima proračunom za 2017. taj komunalni standard i povećati, najavio je gradonačelnik. Predstavio je potom neke od važnijih komunalnih investicija i infrastrukturnih zahvata na cijelom području Grada. U okviru izgradnje i uređenja plaža najavljeno je uređenje plaže u auto-kampu Kastanija i dijela plaže iza rta Mujela. Uredit će se park u Vidalu i Park Novigradske biskupije, dok će se uređenje Parka Irme Benčić kandidirati za sredstva iz EU fondova. Nova ili proširena dječja igrališta dobit će Mareda i Stancijeta. U okviru ulaganja u spomeničku baštinu sanirat će se crkva Svete Agate, kula na Porporeli, te gradska loža. U segmentu prometne infrastrukture najavljeno je asfaltiranje prometnice u ulici Murvi, nastavak izgradnje nogostupa u Dajli, asfaltiranje prometnica u Stanciji Fava, San Servolu, Fakiniji i Radnoj zoni Vidal, te uređenje parkirališta u Mandraču i u naselju Šaini jug. Novu javnu rasvjetu dobit će Stancija Bružada i Tere. U dijelu zaštite okoliša sredstva su među ostalim rezervirana za reciklažno dvorište Salvela. Tu je i nekoliko projekata oborinske i fekalne odvodnje, te vodoopskrbe, koje će Grad realizirati u suradnji s komunalnim poduzećima 6. maj odvodnja i Istarskim vodovodom. Proračunom za 2017. predviđena su i sredstva za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novigrada-Cittanova, kao i za izradu odnosno izmjene i dopune nekoliko drugih urbanističkih planova nižeg reda.

Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Nemet najavila je kako će se konačni prijedlog proračuna za 2017. godinu s pratećim programima javnih potreba pred vijećnicima naći na idućoj sjednici, za 15-ak dana, kada bi proračun trebao biti usvojen. Podsjetila je također vijećnice i vijećnike da sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća na predloženi proračun mogu dostaviti i svoje amandmane, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Vijeća na kojoj će se proračun naći na dnevnom redu.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.