Vijesti

U utorak 27. listopada održana 31. sjednica Gradskog vijeća

28.10.2020. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 27. listopada održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.
Prihvaćeno je izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis sport za 2019. godinu, koje je vijećnicima ukratko predstavio direktor Neapolis sporta Alen Luk, podsjetivši kako je glavna zadaća Neapolis sporta upravljanje gradskom sportskom dvoranom. Istaknuto je među ostalim kako su tijekom prošle godine gradske udruge prostor dvorane koristile ukupno nešto više od 2.000 sati, u što nisu uračunate redovite ligaške utakmice kao i ostala takmičenja svih sportova i uzrasta, koji se također redovito, svakoga vikenda, održavaju u dvorani. Naglašeno je kako novigradske udruge i klubovi sportsku dvoranu koriste besplatno, temeljem ugovora o najmu dvorane s Gradom, koji je iz gradskog proračuna za 2019. godinu u tu svrhu izdvojio 3,6 milijuna kuna. Od prodaje tzv. komercijalnih termina za korištenje sportskih terena u dvorani i najma poslovnih prostora u 2019. godini prihodovano je ukupno 244 tisuće kuna. Godišnji troškovi održavanja dvorane su pak nešto viši od 879 tisuća kuna. Luk je podsjetio i na manifestacije – sportske, kulturne i zabavne, njih 20-ak - održanih u dvorani tijekom 2019. godine.

Usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2020. godinu. Ukratko ga je obrazložio v.d. resornog pročelnika Adriano Petretić, prenijevši kako su u prvih šest mjeseci ostvareni ukupni prihodi od 15,5 milijuna kuna, uz rashode od 21,77 milijun kuna. Tako ostvareni manjak od 6,27 milijuna kuna pokriva se prethodno ostvarenim viškom od 10,57 milijuna kuna, prenesenim iz prethodne proračunske godine. Glavnina smanjenih prihoda odnosi se na prihode od poreza, od imovine i od pristojbi, obzirom na otežane uvjete poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 te uslijed toga provedene gospodarske mjere putem kojih je Grad privredne subjekte oslobodio određenih financijskih davanja i obveza prema Gradu. Na rashodovnoj strani istaknute su dvije veće investicije – rekonstrukcija kino dvorane i obnova javne rasvjete, ugovorene prije krizne situacije izazvane pandemijom, dok su neke od planiranih investicija privremeno odgođene. Polugodišnje izvršenje proračuna komentirao je i gradonačelnik Anteo Milos, prenijevši kako je unatoč nepovoljnoj situaciji izazvanoj pandemijom financijsko poslovanje Grada stabilno, sve obveze izvršavaju se uredno, te se nada da će tako biti i ubuduće. „Na računu Grada konstantno je 4-5 milijuna kuna, što garantira likvidnost i stabilnost gradskih financija, pa vjerujem kako ćemo tako nastaviti i u narednim mjesecima, ne dovodeći u pitanje izvršenje svih svojih obaveza te poslovanje Grada, gradskih ustanova i komunalnih poduzeća. Stanje proračuna u prvih šest mjeseci odraz je okolnosti izazvanih korona-krizom, ali se proračunski prihodi i inače slabije pune u prvoj polovici godine, dok druga polovica uobičajeno donosi nešto bolje financijske rezultate, pa će tako biti i s ovogodišnjim proračunom“, najavio je gradonačelnik.

Prihvaćena je Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova neposrednom pogodbom. Prijedlog je obrazložila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan, objasnivši kako je riječ o dvije zemljišne čestice ukupne površine 850 četvornih metara na području DPU-a Sveti Anton. Zahtjev za kupnju zemljišta podnijelo je trgovačko društvo Roto-Nova iz Zagreba, koje je vlasnik dviju drugih katastarskih čestica, ukupne površine 1.059 m2, koje zajedno s dvije navedene čestice u vlasništvu Grada čine plansku građevinsku parcelu u okviru DPU-a Sv. Anton. Grad je u tom slučaju, temeljem Zakona o prostornom uređenju, kao jedinica lokalne samouprave dužan na zahtjev vlasnika zemljišta prodati po tržišnoj cijeni, bez provedbe javnog natječaja, dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50 posto površine planirane građevne čestice. Predmetna planska parcela broj 18 sukladno DPU-u Sv. Anton ima turističku namjenu (za gradnju hotela – T1), a prodajna cijena određena je temeljem cijene postignute na javnom natječaju na kojem je prodana susjedna nekretnina iste namjene. Riječ je o cijeni nešto većoj od 900 kuna po četvornom metru, odnosno o ukupnom iznosu od 766.241 kune.

Usvojena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako je riječ o zemljištu površine 35 četvornih metara u ulici A. Smareglije u naselju Karpinjan, koje u katastru ima namjenu nerazvrstane ceste, iako se već godinama ne koristi u tu svrhu, već je uređeno kao okućnica zgrade obitelji Krnjić, koja je i uputila zahtjev za ukidanje statusa javnog dobra. Sukladno Zakonu o cestama kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, objasnila je pročelnica.

Prihvaćen je Zaključak o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa zgrade s devet stanova koja će se u novigradskom naselju Stancijeta graditi u okviru Programa subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako temeljem gradske Odluke o komunalnom doprinosu Gradsko vijeće odnosno gradonačelnik mogu u potpunosti ili djelomično osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa kada je investitor gradnje Grad, kao što je to u ovom slučaju. Iznos komunalnog doprinosa u ovom slučaju bio bi 330,5 tisuća kuna, a ovim oslobađanjem od obveze plaćanja umanjena je cijena ukupne investicije izgradnje zgrade, što u konačnici umanjuje i cijenu stanova za krajnje kupce. Stanovi će se, da podsjetimo, prodavati po cijeni ispod tržišne, kroz Program subvencionirane stanogradnje u okviru kojega je ovih dana zaključen natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana, a na koji je pristiglo 20-ak prijava. Ono što slijedi je utvrđivanje bodovne Liste reda prvenstva, temeljem kriterija koje je prethodno utvrdilo Gradsko vijeće.

Usvojena je izmjena Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada. Pročelnica Rugani Kukuljan pojasnila je kako je riječ o dijelu Odluke koji se odnosi na komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova, a koji su – kako je naglasila - važni za sigurnost zajednice te je potrebno djelovati brzo, ekonomično i na dobrobit cijele zajednice. Po postojećoj Odluci dimnjačarski poslovi se naime dodjeljuju putem koncesije. Postupak je reguliran Zakonom o koncesijama te je zahtjevan i za naručitelja i za ponuditelja, što u konačnici dovodi do odustajanja od prijave zbog velikog opsega tražene dokumentacije. Grad Novigrad–Cittanova je u kolovozu i rujnu ove godine proveo natječaj za dodjelu koncesije na dimnjačarske poslove, na koji se iz spomenutih razloga nije prijavio ni jedan gospodarski subjekt. Zakon o komunalnom gospodarstvu omogućuje pak dva načina dodjele dimnjačarskih poslova - putem koncesije, ili putem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti, što predstavlja puno jednostavniju i praktičniju varijantu, pa je ona ovim putem i uvrštena u dopunjenu predmetnu Odluku.

Prihvaćena je Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2020. godinu. Tom se Odlukom predviđa mogućnost oslobađanja dijela obveze u visini od 30 posto ukupne naknade za koncesiju za 2020. godinu, zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19, ukoliko su prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine smanjeni za 30 i više posto u odnosu na prethodnu godinu. U konkretnom slučaju radi se o koncesionaru turističkog vlakića, koji je dostavio zahtjev Gradu za umanjenjem obveze za koncesiju, te dokumentirao pad prihoda u odnosu na prošlu godinu, prenijela je pročelnica Rugani Kukuljan.

Usvojena je Odluka o pokretanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri. Izmjenama i dopunama pristupit će se temeljem zahtjeva jednog tamošnjeg gospodarskog subjekta, kojem su izmjene UPU-a potrebne zbog proširenja djelatnosti, što je svakako poželjno i dobrodošlo, pojasnila je Rugani Kukuljan. Najavila je i kako će se izmjenama i dopunama plana izraditi nacrt plana parcelacije građevinskih parcela i pripadajućih uvjeta gradnje i uređenja, novelirati uvjeti gradnje s izrađenim projektima infrastrukturnog opremanja naselja i s izgrađenom komunalnom infrastrukturom, izmijeniti i dopuniti namjene, uvjeti gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i PPU-om Grada Novigrada-Cittanova, te preispitati postojeća prometna rješenja, raskrižja i pristupi parcelama.
Prihvaćena je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnik Luk podsjetio je kako je natječaj proveden tijekom lipnja ove godine, te kako je natječajem u zakup ponuđeno ukupno 118,1 hektar zemljišta. Od toga je u K.O. Donja Mirna 9,3 hektara ponuđeno na period od 25 godina, dok je na području K. O. Novigrad 83,7 hektara ponuđeno na 25 godina te 25 hektara na 5 godina. Na natječaj je pristiglo 38 ponuda, temeljem čega je u zakup na 25 godina dodijeljeno 80,9 hektara, a na 5 godina svih 25 hektara, ukupno dakle 105,8 hektara. Ostatak od 12,2 hektara bit će ponovo ponuđen u zakup slijedećim natječajem, koji bi mogao biti objavljen za 2-3 mjeseca, procijenio je Luk. Najavio je i daljnju proceduru, koja nakon ove Odluke Gradskog vijeća o odabiru najboljih ponuđača predviđa traženje suglasnosti na odabir od strane Istarske županije i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH. Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva, od Općinskog državnog odvjetništva traži se suglasnosti na nacrt Ugovora o zakupu, a potom slijedi potpisivanje ugovora između gradonačelnika i ponuđača, te kao konačni korak ulazak u posjed uz zapisnik posebnog Povjerenstva.

U okviru ove sjednice Gradskog vijeća član uprave komunalnog poduzeća 6. maj odvodnja Reuf Šerbečić predstavio je projekt izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u aglomeraciji Novigrad-Brtonigla te nadogradnje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu. Riječ je o dijelu većeg EU projekta, koji uključuje iznimno veliku investiciju u sustav odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Umag- Savudrija-Novigrad, a ukupno je vrijedan 445,36 milijuna kuna. Šerbečić je podsjetio na kronologiju dosad realiziranih aktivnosti, uključujući prošlotjedno potpisivanje ugovora s izvođačem radova na nadogradnji pročistača otpadnih voda, a kao jednu od važnih aktualnih aktivnosti istaknuo je skorašnje privođenje kraju odabira izvođača radova za rekonstrukciju ostatka kanalizacijske mreže, nakon čega bi – već ove zime – radovi mogli započeti. „Riječ je o radovima čije je trajanje predviđeno do 2024. godine, kada uređaj mora biti u funkciji. Kako će se na području Novigrada radovi odvijati i unutar starogradske jezgre, nastojat ćemo koliko god to bude moguće prilagođavati se potrebama stanovništva, gospodarstva i turizma. No, kako je riječ o velikom i zahtjevnom obimu radova, trebat će nam dobre volje, razumijevanja i strpljenja sugrađana“, poručio je Šerbečić. Sličnu su poruku ovom prigodom uputili i predsjednik Vijeća Vladimir Torbica te gradonačelnik Milos, koji je istaknuo i kako je riječ o najvažnijem projektu u Novigradu u zadnjih nekoliko desetljeća, projektu koji će osigurati puno kvalitetniju infrastrukturu starogradske jezgre te na taj način osigurati infrastrukturne potrebe za duže razdoblje, za narednih 100 i više godina.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.