Vijesti

U utorak 11. kolovoza održana 18. sjednica Gradskog vijeća

12.08.2015. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
Na početku sjednice vijećnici su informirani kako je došlo do izmjene u sastavu Gradskoga vijeća, te da su umjesto tri dosadašnja vijećnika iz redova IDS-a: Stilvera Milića, Branka Šopara i Vladimira Torbice, na vijećničku dužnost stupili Ivana Špadijer, David Legović i Marina Peršurić Antonić, također s izborne liste IDS-a.

Predloženom izmjenom dnevnoga reda kao prva točka uvršteno je imenovanje novog predsjednika odnosno predsjednice Gradskoga vijeća. Na to je mjesto, umjesto dosadašnjeg predsjednika Torbice, jednoglasnom odlukom vijećnika imenovana Katarina Nemet (IDS). Objašnjeno je ovom prigodom kako je do rotacije vijećnika i predsjednika odnosno predsjednice Vijeća na polovici mandata došlo slijedom predizbornog dogovora unutar IDS-a.

Vijećnici su prihvatili Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu, s pripadajućom projekcijom za razdoblje do 2017. godine, te i izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima, koje je predstavila nadležna pročelnica Mirjana Sinčić, a dodatno obrazložio gradonačelnik Anteo Milos. Usvojenim rebalansom proračun je na prihodovnoj strani uvećan za oko tri milijuna kuna, dok su planirani rashodi uvećani za 5,35 milijuna kuna, te proračun sada iznosi 46.246.134 kune. Razliku između planiranih prihoda i rashoda pokrivaju vlastita raspoloživa sredstva iz prethodne godine. Na povećanje ukupnih prihoda najviše je utjecalo povećanje planiranih prihoda od poreza na prometa nekretninama u iznosu od 1,2 milijuna kuna, kao i kapitalnih pomoći i potpora iz drugih proračuna (EU, državni proračun, FZOEU), koje su rebalansom uvećane u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna kuna. Tu su i povećani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 250.000 kuna, pri čemu je gradonačelnik Milos istaknuo kako posebno veseli činjenica da je riječ o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni, što znači nove investicije, koje neće donijeti samo jednokratan prihod u proračun, već i novo zapošljavanje, komunalnu naknadu i druge benefite. Na rashodovnoj strani u Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti planira se povećanje od 1,35 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na povećane izdatke za sport i rekreaciju, kulturu, obrazovanje, predškolski odgoj i socijalnu skrb. U UO za proračun i gospodarstvo povećanje je minimalno, te iznosi 47 tisuća kuna. Uobičajeno su najveće izmjene u okviru Odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Riječ je o ukupnom povećanju od 3,96 milijuna kuna. Povećanje se odnosi na uređenje plaža i gradskih parkova u svrhu poticanja razvoja turizma (+ 982.670 kn, većim dijelom sufinancirano od strane Ministarstva turizma), kao i na proračunske stavke upravljanje imovinom (+ 336.785 kn), održavanje komunalne infrastrukture (+ 1.061.462 kn), razvoj i sigurnost prometa (+ 165.000 kn), prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja (+2.411.750), razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (+ 35.646), te organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (+ 120.000 kn).

Usvojena je Odluka o pristupanju Grada Novigrada-Cittanova Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) “Sjeverni Jadran”, kao i usvajanju temeljnih dokumenata Sporazuma o osnivanju i Statuta EGTS-a. Gradonačelnik Anteo Milos objasnio je kako je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) "Sjeverni Jadran", instrument koji je konceptualno zamišljen s ciljem prevladavanja poteškoća u provedbi i upravljanju projekata prekogranične suradnje zbog različitih zakona i procedura, te kako bi olakšao provedbu zajedničkih aktivnosti i projekata koji nisu isključivo ekonomske prirode. EGTS ima za cilj jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne integracije u prekograničnoj regiji triju država – Hrvatske, Slovenije i Italije. Djelovanjem kroz EGTS moguće je bolje koordinirati zajedničke ciljeve i suradnju u provedbi strategija, bilo u okviru europske teritorijalne suradnje ili putem drugih programa koji se financiraju sredstvima europskih fondova i drugih izvora. U osnivanje EGTS-a "Sjeverni Jadran" uključilo se osam talijanskih i sedam slovenskih općina, devet hrvatskih gradova i općina,te tri sveučilišta iz Trsta, Kopra i Pule. Nacrti dokumenata Sporazuma o osnivanju i Statuta moraju prethodno biti odobreni od strane nadležnih tijela triju država i svih 27 članova osnivača. Konačni tekstovi Sporazuma o osnivanju i Statuta bit će naknadno ponovno predstavljeni na općinskim odnosno gradskim vijećima radi konačne potvrde. Članstvo u EGTS-u predviđa i članarinu. Iznos članarine definira se na nacionalnoj razini na način da svaka država doprinosi s po 20.000 eura godišnje. Obzirom da ima devet hrvatskih članica to iznosi 2.222,22 eura po članici, pa je to iznos članarine kojeg je obvezan uplatiti i Grad Novigrad–Cittanova.

Prihvaćeni su prijedlozi za dodjelu javnih gradskih priznanja za 2015. godinu. Kulturno-umjetničkom društvu Dajla Grb Grada Novigrada-Cittanova dodjeljuje se za uspješan kulturno-umjetnički rad, Muzejskoj zbirci Gallerion za rad na očuvanju povijesne baštine, Udruzi za stare i mlade za manifestaciju Parkfest, za uspješan desetogodišnji rad, te Miru Ungaru, za dugogodišnju umjetničku karijeru i promociju Novigrada. Priznanja će laureatima tradicionalno biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada 28. kolovoza.

Usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi. Pročelnik nadležnog odjela Alen Luk objasnio je kako je početkom 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi, pa se radi usklađenja sa zakonskim odredbama i terminologijom pristupilo izradi nove Odluke. Zakonska obveza je da jedinice lokalne samouprave osiguraju tek jedno pravo, naknadu za troškove stanovanja, ali se ostavlja mogućnost da stanovnicima na svom području omoguće veći opseg prava i višu razinu socijalne zaštite, na način propisan općim aktom, ako u proračunu osiguraju potrebna sredstva. Tako je ovom Odlukom definirano ukupno 12 prava, od kojih su neka jednokratna (npr. pomoć za opremu za novorođeno dijete), a neka se mogu ostvarivati i u neodređenom vremenskom periodu, s time da nadležni upravni odjel za poslove socijalne skrbi kontinuirano prati izvršenje svojih rješenja te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje. Prava iz ove Odluke mogu ostvariti korisnici socijalne skrbi ukoliko udovoljavaju jednom od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet. Socijalni uvjet ostvaruje samac, član kućanstva ili kućanstvo kojima je na temelju rješenja centra za socijalnu skrb priznato jedno od slijedećih prava: zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i usluga pomoći u kući. Dakle, kao i do sada, obveza jedinica lokalne samouprave je pravo na naknadu za troškove stanovanja za koje Zakon predviđa da se obvezno priznaju korisnicima zajamčene minimalne naknade. Ovom bi se Odlukom naknada za troškove stanovanja priznala u većem opsegu nego što to Zakon propisuje, čime se prema ovom kriteriju namjerava zadržati dostignuta razina socijalne zaštite. Nadalje, povećanjem uvjeta prihoda za 100 kuna za svaku kategoriju, doći će do povećanja broja korisnika. Prijedlog da se cenzus poveća za stotinu kuna uvršten je obzirom da su se troškovi života od 2010. godine, kada je datirana dosadašnja Odluka o socijalnoj skrbi, znatno povećali. Odluka predviđa da se sredstva u pravilu doznačuju direktno pružateljima usluga, a tek iznimno izravno korisnicima. U troškove stanovanja uz postojeće kategorije unesena je i naknada za uređenje voda koja bi se priznala u punom iznosu. Uvedeno je novo pravo, podmirenje osnovnih pogrebnih troškova za umrlu osobu koja je svoje posljednje prebivalište imala u Novigradu, ukoliko se ti troškovi na drugi način ne mogu podmiriti, a brišu se odredbe ranije Odluke koje se odnose na učeničke i studentske stipendije, jer je to regulirano posebnom odlukom. Pojedina prava su u svom opsegu i visini ostala ista, ali su precizirani uvjeti pod kojima se mogu ostvariti, temeljem ukazane potrebe iz prakse. Tako bi iznos pomoći za svako novorođeno dijete ostao kao i do sada 2.000 kuna, ali je ovim prijedlogom priznato to pravo roditelju koji u trenutku rođenja djeteta ima prebivalište na području Novigrada, uz uvjet da i dijete za koje se traži pomoć, u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Novigrada, te da se vrijeme ostvarivanja ovog prava vremenski ograniči na rok od šest mjeseci od rođenja djeteta. Stupanjem na snagu ove Odluke, korisnici zadržavaju postojeća prava utvrđena ranijom Odlukom, dok nadležni upravni odjel ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete za ostvarivanje prava po ovoj Odluci. U odnosu na važeću Odluku, prijedlogom nove Odluke proširen je broj korisnika socijalne skrbi. Naime, kako sukladno novoj Odluci, sve oblike pomoći mogu ostvariti i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Novigrada, te kako bi se povećanjem cenzusa prihoda povećao i broj korisnika pomoći po ovom kriteriju, dodatna financijska sredstva za provođenje ove Odluke osigurat će se u gradskom proračunu.

Pred vijećnicima se našao i dokument Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novigrad-Cittanova, koji je također prihvaćen. Naime, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području; u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj godini; donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja; donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara je polazni dokument za izradu planova, operativnih planova i planova civilne zaštite, a izrađuje se i donosi za područje općina, gradova, županija i Republike Hrvatske. Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.

Usvojena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine k.č.br. 2571/1 k.o. Novigrad, u naravi građevinskog zemljišta površine 1.970 četvornih metara, u Radnoj zoni Sv. Vidal. Vijećnici su potvrdili prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja, koje je nakon provedenog natječaja utvrdilo da je za predmetnu nekretninu pristigla samo jedna ponuda i to od trgovačkog društva Laguna Novigrad d.d. Novigrad, koje je za predmetnu nekretninu ponudilo 460.000 kuna, tj. 14.521,30 kuna više od početne cijene. Početna cijena je utvrđena prema procjeni vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke. Ponuditelj je u svom poslovnom planu istaknuo da na nekretnini koja je predmet prodaje namjerava pozicionirati upravnu zgradu s centralnim skladišnim prostorom, a sve za obavljanje poslovnih aktivnosti u funkciji osnovne djelatnosti. Sukladno Odluci o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području Radne zone Sv. Vidal, ponuditelj je ostvario pravo na umanjenje cijene zemljišta za pet posto. Umanjena cijena zemljišta iznosi 437.000 kuna. Ponuditelj je u svojoj ponudi naveo da kupoprodajnu cijenu namjerava platiti jednokratno.


Usvojena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. Ovom odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č. 209 k.o. Novigrad. Nekretnina se nalazi u starogradskoj jezgri Novigrada. Dio nekretnine na koji se odnosi odluka o ukidanju statusa javnog dobra nije nerazvrstana cesta i nema značaj javnog dobra u općoj uporabi. Parcela k.č. 209 k.o. Novigrad ima površinu od 255 četvornih metara, a odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi odnosi se na dio katastarske čestice u površini od 36 kvadrata, koji se temeljem Geodetskog projekta izdvaja iz predmetne parcele i pripaja parceli k.č. 211/2 k.o. Novigrad, u vlasništvu Katjuše Cittar iz Novigrada. Navedeni geodetski projekt je sastavni dio Idejnog projekta za izgradnju depandanse hotela „Cittar“, a za koji je u tijeku postupak izdavanja lokacijske dozvole. Po izdavanju lokacijske dozvole provest će se parcelacija i uknjižba Katjuše Cittar temeljem navedenog geodetskog projekta, lokacijske dozvole, predmetne odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i Ugovora o kupoprodaji dijela k.č. 209 k.o. Novigrad.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.