Vijesti

U subotu 14. prosinca održana 22. sjednica Gradskog vijeća

18.12.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U subotu 14. prosinca održana je 22. sjednica Gradskog vijeća. Na njoj je usvojen prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu, s pripadajućim Programima javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima. Istom prigodom prihvaćena je i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu, kao i Odluka o izvršenju proračuna. Proračun za 2020. godinu iznosi 76.337.928 kuna. Riječ je o prijedlogu proračuna koji je na prethodnoj sjednici prošao „prvo čitanje“, uz jedan prihvaćeni amandman vijećnika Mate Gavrića (Kandidacijska lista grupe birača). Na njegov prijedlog za 100.000 kuna povećana je stavka za uređenje parkova i igrališta, namijenjena dodatnom uređenju parka u naselju Vidal i novog dječjeg igrališta u Karpinjanu, a za isti iznos umanjena je stoga stavka izgradnje površina javne namjene, odnosno uređenja Marede.

Prihvaćen je i rebalans proračuna za 2019. godinu, također s pripadajućim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima. Iznos ovogodišnjeg proračuna sa 74.639.446 kuna umanjen je na 56.677.499 kuna. Uglavnom je riječ o sredstvima namijenjenima rekonstrukciji kinodvorane i modernizaciji javne rasvjete, koja nisu realizirana u ovoj godini, pa su uvrštena u proračun za 2020. godinu.

Podržano je potpisivanje pisma namjere između Općine Piran i Grada Novigrada-Cittanova radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture. Naime, Općina Piran u partnerstvu s Općinama Kopar, Izola i Ankaran kandidira se za Europsku prijestolnicu kulture 2025. godine, kao predstavnik Slovenije. Kandidatura naziva Piran-Pirano 4 Istria 2025 temelji se na međudržavnoj i međuregionalnoj suradnji u kulturi. Pismo namjere nudi se stoga na potpis i istarskim gradovima s hrvatske strane granice - Novigradu, Bujama, Umagu, Poreču, Rovinju, Vodnjanu i Puli, te Istarskoj županiji. Naknadno će se, ukoliko kandidatura bude prihvaćena, preciznije definirati zajedničke aktivnosti s potpisnicima.

Usvojen je prijedlog novih članova povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Novigrada- Cittanova. U povjerenstvo su imenovani Alen Luk, Leonardo Palčić, Marko Risonjić i Ladislav Liović.

Prihvaćeni su prijedlozi Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova za 2019. i 2020. godinu. Početkom 2018. godine na snagu je naime stupio Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog programa. Tako ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna (25%), proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave (10%) i proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi (65%). Ta su sredstva strogo namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane zakonom. Na temelju toga izrađen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Novigrad-Cittanova za 2019.godinu, kojim je planirano ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 348.000 kuna, dok je istim programom za 2020. godinu planiran iznos od 320.000 kuna. Ta će se sredstva koristiti za zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novigrada-Cittanova, dokumentaciju za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, te Lokalnu akcijsku grupu Sjeverna Istra.

Usvojen je prijedlog Odluke o primjedbama i prijedlozima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Novigrada-Cittanova. Sukladno danom Očitovanju Ministarstva poljoprivrede, Grad Novigrad-Cittanova je poništio prvotnu Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Grada Novigrada-Cittanova, te ponovno proveo javni uvid u prijedlog Programa. Javni uvid je trajao od 13. do 28. studenog 2019. godine. Za vrijeme uvida svi zainteresirani mogli su podnijeti primjedbu ili prijedlog na javno objavljeni Program. Pristiglo je ukupno šest primjedbi i prijedloga na prijedlog Programa, sve su primjedbe i prijedlozi detaljno pregledani i razrađeni, a kako je svaka od podnesenih primjedbi/prijedloga imala pravnu osnovanost (ugovori, vlasništvo), sve su primjedbe i prijedlozi prihvaćeni.

Slijedom prethodno usvojene Odluke o primjedbama i prijedlozima, prihvaćen je i prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Novigrada-Cittanova, u koji su uvrštene sve primjedbe i prijedlozi pristigli tijekom javnog uvida.

Usvojena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine označene kao k.č. br. 2300 K.O. Novigrad. Riječ je o kući u predjelu Rivarela, površine 77 četvornih metara te pripadajućem dvorištu od 74 kvadrata. Početna cijena istaknuta natječajem iznosila je 860.000 kuna. Na natječaj su pristigle četiri ponude, sve su zaprimljene ponude bile uredne, a prihvaćena je najviša ponuda, ponuditelja Pelagius Novigrad d.o.o. Novigrad, koji je za ovu nekretninu ponudio cijenu u iznosu od 2.325.000 kuna.
Na prijedlog gradonačelnika dnevni red sjednice dopunjen je točkom kojom se prihvatila Odluka o kupnji nekretnina za potrebe izgradnje pristupnih javnih prometnica. Odobrena je kupnja suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1388/3 k.o. Novigrad, dio zgrade od 164 m2 i dvorište 337 m2, koji se nalaze u obuhvatu DPU Šaini, u suvlasništvu Kolja Dedaja (suvlasnički dio 330/569), po cijeni od 573.000 kuna. Također je ovom odlukom odobrena kupnja nekretnina u vlasništvu Darinke Ljubanović, k.č.br. 2544/1 i 2544/2 k.o. Novigrad, koje se nalaze u obuhvatu UPU područja Bikokere. Ove nekretnine otkupit će se po cijeni od 342.300 kuna.

Prihvaćene su izmjene i dopune aktualne Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Naime, sredinom rujna ove godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, pa se ovim izmjenama i dopunama usklađuje aktualna gradska Odluka s novom Uredbom. Među ostalim, novom Uredbom propisana je obaveza jedincima lokalne samouprave da odrede iznos obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika, te način izračuna i određivanja te cijene. Odlukom se moraju propisati kategorije korisnika javne usluge: 1. kategorija kućanstvo, u što spadaju korisnici koji koriste nekretninu za stanovanje (stalno ili povremeno) i 2. kategorija koja obuhvaća korisnike koji obavljaju djelatnost i koja je dodatno podijeljena u sedam potkategorija prema djelatnostima, s posebnom razradom potkategorija za ugostiteljske djelatnosti. Slijedom kategorizacije korisnika u Odluci JLS za svaku potkategoriju korisnika treba biti određena cijena obvezne minimalne javne usluge koja se plaća u svim obračunskim razdobljima neovisno o korištenju javne usluge. Nadalje se propisuje da je cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena na području pružanja usluge za kategoriju kućanstvo, te za korisnike razvrstane u istu potkategoriju iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo. Također se uređuju odredbe o ugovornoj kazni na način da se uvodi ograničenje najvišeg iznosa ugovorne kazne najviše do iznosa godišnje cijene obavezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika u koju je razvrstan. Potrebno je također dopuniti odredbe o obvezi davatelja javne usluge na način da na računu za javnu usluge mora navesti sve elemente temeljem kojih je izvršen obračun.

Usvojen je Urbanistički plan uređenja „Šaini jug I“, kojeg je izradila tvrtka Urbis d.o.o. iz Pule, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada - Cittanova. Plan se donosi za područje razgraničeno Prostornim planom uređenja Grada Novigrada-Cittanova kao građevinsko područje naselja, većim dijelom neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Šaini. Obuhvat Plana iznosi oko 11,87 hektara.

Prihvaćena je nova, revidirana Odluka o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova, u skladu s naputkom Ministarstva financija kojim se jedinice lokalne samouprave upućuju na usklađenje odluke kojom je uređeno plaćanje lokalnih poreza. U prijedlogu nove Odluke mijenjane su i brisane odredbe propisane aktima više pravne snage; Zakonom o lokalnim porezima i Općim poreznim zakonom. Vrste lokalnih poreza Grada Novigrada – Cittanova, njihove stope, odnosno visine, nisu mijenjane. Nova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine. Javno savjetovanje o novoj odluci bilo je otvoreno od 2. do 10. prosinca ove godine.

Prihvaćeno je imenovanje Morene Moferdin ravnateljicom Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova na novi četverogodišnji mandat, nakon provedenog natječaja za imenovanje. Moferdin je funkciju ravnateljice i dosad obnašala.

Usvojeno je imenovanje Mirjane Andrilović ravnateljicom Dječjeg vrtića Tičići na novi četverogodišnji mandat, nakon provedenog natječaja za imenovanje. Andrilović je funkciju ravnateljice i dosad obnašala. Uz imenovanje usvojen je i zaključak Gradskog vijeća kojim se gradonačelnika zadužuje da provede procjenu stanja u DV Tičići, predloži konkretne mjere za rješavanje uočenih problema i unapređenje rada, te izvijesti Gradsko vijeće o učinjenom do 1. ožujka 2020. godine, a sve slijedom zaprimljenih pritužbi i uočenih poteškoća u radu DV Tičići, u pogledu odnosa među zaposlenicima, komunikacijskih poteškoća i nezadovoljstva dijela roditelja.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.