Vijesti

U srijedu 23. prosinca održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

24.12.2015. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U srijedu 23. prosinca održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova, na kojoj su vijećnici, među ostalim, usvojili proračun za 2016. godinu, te drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna.

Uz pohvale za dosadašnji rad prihvaćen je financijski plan Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2016. godinu, kojeg je obrazložila i predstavila ravnateljica Morena Moferdin.

Prihvaćen je Plan i program rada Muzeja-Museo Lapidarium za 2016. godinu, kojeg je obrazložila i predstavila v. d. ravnateljice Morena Moferdin.

Usvojena je Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova, koju je vijećnicima obrazložio pročelnik nadležnog gradskog Upravnog odjela Alen Luk. Nakon provedenog natječaja ravnateljicom je na novi četverogodišnji mandat imenovana dosadašnja ravnateljica Morena Moferdin.

Usvojena je Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja-Museo Lapidarium, koju je vijećnicima obrazložio pročelnik nadležnog gradskog Upravnog odjela Alen Luk. Nakon provedenog natječaja ravnateljicom je na četverogodišnji mandat imenovana Jerica Ziherl.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine označene kao k.č.br. 2502/5 k.o. Novigrad. Riječ je o građevinskom zemljištu površine 5.588 četvornih metara u Radnoj zoni Sv. Vidal, za čiju je prodaju na natječaj pristigla samo jedna ponuda trgovačkog društva Arrow d.o.o. Umag, koje je za predmetnu nekretninu ponudilo 1.576.987,76 kuna. Početna cijena je utvrđena prema procjeni vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke. Ponuditelj je u svom poslovnom planu istaknuo da na nekretnini namjerava pokrenuti proizvodnju mehaničkih dijelova strojevima za obradu metala. Sukladno gradskoj Odluci o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja Poduzetništva na području Radne zone Sv. Vidal ponuditelj je ostvario pravo na umanjenje cijene zemljišta za 35 posto. Umanjena cijena zemljišta iznosi 1.025.042,04 kuna. Ponuditelj je u svojoj ponudi naveo da kupoprodajnu cijenu namjerava platiti obročno, kroz 18 mjeseci.

Prihvaćena je Odluka o donošenju UPU-a ugostiteljsko turističke zone “Tere istok”, kojeg je predstavila i obrazložila pročelnica nadležnog gradskog Upravnog odjela Sandra Rugani Kukuljan. Izrada UPU-a ugostiteljsko turističke zone Tere Istok pokrenuta je na temelju inicijative privatnih vlasnika zemljišta koji su i financirali postupak izrade plana. Područje Plana prema PPUG Novigrada-Cittanova nalazi se unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Tere. Površina obuhvata iznosi oko 6 hektara. Obuhvat Plana nalazi se unutar granice Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP). U okviru područja obuhvata nema izgrađenih građevina niti izgrađene komunalne infrastrukture. Ovim Planom omogućena je izgradnja turističkog naselja kapaciteta od 360 ležajeva u okviru četiri prostorne cjeline. Na jednoj od prostornih cjelina, koja je sada u vlasništvu Grada Novigrada, planirana je građevina za smještaj i za prateće i centralne funkcije. Naselje se može graditi u nekoliko etapa i faza, uz uvjet izgradnje centralne građevine i prometnice u prvoj fazi. Smještajne građevine pretežito su samostojeće građevina, tipologije vila.

Usvojena je Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada –Cittanova, koje je predstavila i obrazložila pročelnica nadležnog gradskog Upravnog odjela Sandra Rugani Kukuljan. Dopuna PPU-a donosi se zbog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju. Zakonom je naime određeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom. U Prostornom planu Grada Novigrada - Cittanova potrebno je tako građevinsko područje definirano kao neizgrađeno, u grafičkom dijelu redefinirati u skladu s odredbama Zakona na način da se odredi uređeni i neuređeni dio, ne mijenjajući pri tome odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja, koji se zadržava kakav je u važećem Prostornom planu. Dopunama Prostornog plana sa Zakonom se uskladio i tekstualni dio Prostornog plana, u smislu usklađivanja pojmova, definicija i uvjeta za utvrđivanje izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja.

Prihvaćene su Izmjene i dopune Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU Sv. Anton. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan podsjetila je kako je Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova 13. listopada donijelo Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja područja Sv. Anton. Odluka je dostavljena svim nadležnim tijelima na očitovanje, pri čemu je Zavod za prostorno uređenje Istarske Županije dao očitovanje i preporuku za dopunom Odluke, na način da se istovremeno s postupkom stavljanja izvan snage jednog dijela Plana, omogući i izmjena i dopuna za one građevne čestice na kojima se ne mijenjaju svi uvjeti gradnje, već samo u jednom manjem dijelu, ciljano. Nadalje, zatražili su dopunu kartografskog prikaza s točno utvrđenom granicom novog obuhvata, kako bi se mogla i tekstualno i grafički nedvojbeno utvrditi nova granica plana. Ostala nadležna tijela nisu imala posebne primjedbe. Slijedom navedenog predložena je ova izmjena i dopuna Odluke. U razdoblju od 24. prosinca do 8. siječnja 2016. pripremit će se javni uvid, a 29. prosinca s početkom u 13 sati u Maloj vjećnici Grada Novigrada priredit će se i javno izlaganje. Naglašeno je i kako će u skladu s tako izmijenjenim Planom biti moguće izdati odobrenje za rekonstrukciju drugog dijela trase DC 75 do naselja Stancija Roželo.

Na prijedlog gradonačelnika s dnevnog reda sjednice uklonjena je točka dnevnog reda s prijedlogom Odluke o izradi UPU-a stambenog naselja Šaini jug. Trenutno se radi na više urbanističkih planova, pa i ovaj plan može sačekati jednu od sjednica Vijeća u 2016. godini, objasnio je gradonačelnik.

Vijećnici su prihvatili druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu, s projekcijom za razdoblje od 2015. do 2017. godine, te pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima. Ovim drugim ovogodišnjim rebalansom proračun za 2015. godinu smanjen je za oko 3,54 milijuna kuna. Prihodovna strana proračuna umanjena je s 43,83 na 40,29 milijuna kuna, dok su proračunski rashodi i izdaci s 46,24 smanjeni na 42,70 milijuna kuna. Najveće promjene u pravcu povećanih prihoda bilježe se kod poreza na dohodak (+ 1,2 milijuna), komunalnog doprinosa (+650.000) i zakupa poslovnih prostora (+200.000), dok su najveća smanjenja kod kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (-2,87 milijuna), kapitalne pomoći FZOEU-a (-1,63 milijuna) te prodaje građevinskih parcela (1,1 milijun).

Usvojene su i pripadajuće Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu.

Prihvaćen je konačni prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu, s projekcijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine, te pripadajućim programima javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima. Prijedlog proračuna je, da podsjetimo, prošao „prvo čitanje“ na Gradskome vijeću 2. prosinca, a u odnosu na taj prijedlog došlo je samo do jedne izmjene, temeljem amandmana predlagača proračuna, gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova, čime je taj amandman postao sastavnim dijelom proračuna. Njime je za 50.000 kuna umanjena stavka investicijskog održavanja prometnica, te je za isti iznos uvećana stavka izgradnje nove javne rasvjete u naseljima Vidal i Bužinija.

Usvojena je i pripadajuća Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.