Vijesti

U ponedjeljak 22. veljače održana 34. sjednica Gradskog vijeća

22.02.2021. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U ponedjeljak 22. veljače održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojeno je godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Suncokret-Girasole za pedagošku godinu 2019/2020., kao i prijedlog plana i programa rada za pedagošku godinu 2020/2021.

Prihvaćena su i izvješća o radu te financijski izvještaji za 2020. godinu dviju gradskih ustanova u kulturi – Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova i Muzeja-Museo Lapidarium.

Usvojena je odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag, kao i zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Umag. Riječ je o usklađivanju ovih dvaju dokumenata s novim Zakonom o vatrogastvu koji je na snagu stupio 2020. godine, a temeljem kojega su Javne vatrogasne postrojbe dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona. Kako su osnivači javne vatrogasne postrojbe Umag gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, njihova gradska odnosno općinska vijeća trebaju dati prethodnu suglasnost na prijedloge novih ili izmijenjenih akata, te ovlastiti (grado)načelnike da potpišu novi Sporazum o osnivanju.

Prihvaćene su izmjene i dopune Statuta Grada Novigrada-Cittanova. Ovim izmjenama i dopunama Statut je usklađen s nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o lokalnim izborima, koji su na snagu stupili krajem 2020. godine. Usklađivanje se u najvećoj mjeri odnosi na odredbe koje uređuju neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, zborovi građana, pravo na podnošenje peticija i dr.), institut i ovlasti zamjenice / zamjenika gradonačelnice / gradonačelnika, transparentnost trošenja proračunskih sredstava te način konstituiranja predstavničkog tijela. Po usvajanju ovih izmjena i dopuna pristupit će se izradi pročišćenog teksta Statuta Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojeno je izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog programa. Tako ostvarene sredstva u iznosu od 25% prihodi su državnog proračuna, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave te 65% proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Sredstva su strogo namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova donijelo je 14. prosinca 2019. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Novigrad-Cittanova u 2020. godini. Ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 2020. godinu bili su planirani u iznosu od 320.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 221.835,25 kuna. U tom iznosu prihodi su raspoređeni i utrošeni za slijedeće namjene: provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Novigrada-Cittanova, zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije i Lokalnu akcijsku grupu sjeverna Istra.

Prihvaćena je odluka o izradi II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Radne zone Sveti Vidal. Izvorno je ovaj DPU donesen u travnju 2001. godine, a prve izmjene i dopune Plan je potom doživio u listopadu 2010. Izmjena i dopuna Plana radi se zbog preispitivanja i noveliranja postojećih uvjeta gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i aktualnim Prostornim planom uređenja Grada Novigrada-Cittanova (PPUGN) te ažuriranja katastra komunalne infrastrukture. Granica postojećeg Plana se ovim izmjenama i dopunama mijenja u skladu s granicom građevinskog područja naselja prema granici iz aktualnog PPUGN-a. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 13 ha.

Usvojena je odluka o dodatnim mjerama pomoći gospodarstvu na području Grada Novigrada-Cittanova u 2021. godini. Tom se odlukom neki subjekti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade u određenim postotku, a sve temeljem Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID–19 na području Republike Hrvatske, Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o nastupanju posebnih okolnosti te Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Od plaćanja komunalne naknade za razdoblje 2021. godine u određenim postocima oslobođeni su slijedeći subjekti: II grupa - poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti – 20%; poslovni prostor za poljoprivrednu djelatnost, peradarstvo, lov, ribolov i šumarstvo – 20%; III grupa - poslovni prostori koji služe za obavljanje ostalih djelatnosti - 10%; V grupa - zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti – 20 %; zemljište koje služi u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti, peradarstva, lova, ribolova i šumarstva – 20%; VI grupa - zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostalih poslovnih djelatnosti – 10%. Ovim smanjenjem iznosa obveze komunalne naknade nastavlja se pomagati poslovnim subjektima u aktualnoj situaciji, pri čemu se poseban naglasak daje na proizvodnju, gospodarsku granu koja je u ovoj epidemiji osjetila značajne financijske gubitke u poslovanju. Grad Novigrad-Cittanova je ovim mjerama nastavio pomagati gospodarskom sektoru, te je pored mjera donesenih u 2020. godini i u ovoj godini krenuo sa značajnim pomoćima. Da podsjetimo, u 2020. godini smanjena je zakupnina za poslovne prostore, smanjena je komunalna naknada, tu je zatim oslobađanje od poreza na korištenje javnih površina, obustava plaćanja spomeničke rente, smanjenje naknade za koncesije, smanjenje zakupnine za građevinsko zemljište te smanjenje poreza na potrošnju. Osim toga, Grad Novigrad-Cittanova je jedan od rijetkih jedinica lokalne samouprave koji nema prireza te i na taj način pomaže svim svojim građanima.

Prihvaćena je odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova Nedeljku Rajnoviću, na temelju članka 87. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište na k.č. br. 2907/3 k.o. Novigrad, a bit će darovana na osnovu zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta kojeg je Rajnović kao ratni vojni invalid uputio Gradu. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata određuje naime da su jedinice lokalne samouprave dužne, kad osoba iz članka 83. stavka 4. ovoga Zakona (hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine), koristi stambeni kredit ili financijsku potporu za izgradnju obiteljske kuće u mjestu prebivališta, sukladno članku 86. stavku 2. Zakona (prebivalište neprekidno pet i više godina), ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno ga opremiti. Slijedom navedenog donijeta je odluka o darovanju te se ovlašćuje gradonačelnik na potpisivanje ugovora i utvrđivanje ostalih prava i obveza ugovornih strana.

Prijedlozi dokumenata s 34. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.