Vijesti

U petak 26. veljače održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

29.02.2016. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U petak 26. veljače održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, kojeg je obrazložila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan. Prenijela je kako je PP IŽ bio na Javnoj raspravi od 1. do 15. rujna prošle godine, te da je u tom roku Grad Novigrad-Cittanova na njega uputio nekoliko primjedbi. Pregledom izvješća s javne rasprave ustanovljeno je da je jedan zahtjev Grada Novigrada-Cittanova prihvaćen u potpunosti, tri zahtjeva su djelomično prihvaćena, dok tri zahtjeva nisu prihvaćena. Među potonjima je i zahtjev za povećanjem smještajnih kapaciteta u turizmu. Gradu Novigradu–Cittanova nije bilo prihvatljivo obrazloženje Zavoda kojim odbijaju prijedlog povećanja turističkih kapaciteta, pa je na temelju realnih procjena desetogodišnjeg razvoja turizma na području Grada Novigrada predložena preraspodjela postojećih kapaciteta, na način da se umanje predviđeni kapaciteti na turističkim područjima na kojima proširenje u dogledno vrijeme nije izgledno, a da se za isti broj dozvoli povećanje broja ležajeva u turističkim područjima gdje za to postoji konkretan interes i potreba. Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova u okviru mišljenja o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna PP IŽ prihvatilo je očitovanje Zavoda na zahtjeve Grada Novigrada-Cittanova, osim po pitanju kapaciteta turističkog smještaja, gdje se predlaže gore navedeno rješenje.

Usvojena je Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova, te pripadajući Sporazum o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave između Grada Novigrada-Cittanova i Vatrogasne zajednice Istarske županije. Pročelnik nadležnog resora Alen Luk pojasnio je kako je riječ o usklađivanju odluke s novim Zakonom o sustavu Civilne zaštite, usvojenom u kolovozu prošle godine, kada je prestao važiti dotadašnji Zakon o zaštiti i spašavanju.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova. Nadležni pročelnik Alen Luk pojasnio je kako se jedna od bitnijih izmjena odnosi na ublažavanje financijskih sredstava osiguranja plaćanja zakupnine. Naime, Odlukom je predviđeno da se jamčevina uplaćena prilikom javljanja na natječaj zadržava kao sredstvo osiguranja plaćanja za vrijeme trajanja zakupa. Dosad je za to bio predviđen trostruki iznos početnog iznosa mjesečne zakupnine, dok je novom Odlukom to umanjeno na iznos jedne početne mjesečne zakupnine.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, koju im je obrazložila pročelnica Rugani Kukuljan, a koja se ovime usklađuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izmjenama zakona omogućeno je naime da se sredstvima ostvarenim od komunalne naknade financira izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i gradnja i održavanje objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javne građevine sportske i kulturne namjene, te da se sredstva komunalne naknade mogu koristiti i za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ali samo ukoliko tako odluči predstavničko tijelo JLS. Sukladno ovim izmjenama dopunjen je i članak kojim se uređuje pitanje oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade onog obveznika koji je uložio vlastita sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture i uređaja, a do iznosa uloženih sredstava.

Prihvaćena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2016. godinu, koju je vijećnicima obrazložila resorna pročelnica Mirjana Sinčić. Temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih listi Grada Novigrada-Cittanova, u tekućoj proračunskoj godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 0,72% tekućih izdataka proračuna prethodne godine. Prema realizaciji proračuna Grada Novigrada za 2014. godinu ostvareno je tekućih izdataka u iznosu od 33.351.121,06 kuna, što pomnoženo sa stopom financiranja od 0,72% iznosi 240.128,08 kuna. Prema novom sastavu Gradskog vijeća utvrđenom nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2013. godine, sredstva se raspodjeljuju na 13 vijećnika. Preraspodjelom predviđenih sredstava za financiranje političkih stranaka prema broju i vrsti vijećnika utvrđen je iznos od 17.787,26 kn po vijećniku, odnosno za 10% uvećani iznos za pripadnike podzastupljenog spola (19.566,00 kuna).

Nakon obrazloženja resorne pročelnice Rugani Kukuljan, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o donošenju izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja područja Sv. Anton.

Rugani Kukuljan objasnila je i Odluku o izradi UPU ugostiteljsko turističkog područja Tere. Temeljem Zakona o prostornom uređenju trebaju se naime novelirati one Odluke o izradi planova koje su donesene po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ukoliko za te planove nije provedena javna rasprava do 31. prosinca 2015. godine. Na području Grada Novigrada–Cittanova su postupci izrade planova po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji dovršeni, osim za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističkog područja Tere - zapad. Slijedom toga je vijećnicima predložena novelirana Odluka o izradi UPU ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad, budući je planska dokumentacija u fazi izrade prijedloga plana za javnu raspravu, pa je uvjet za nastavak radova na izradi Plana usklađenje Odluke o izradi s novim Zakonom. Rugani Kukuljan objasnila je da sadržajno, u smislu ocjene stanja u prostoru i ciljeva, te obuhvata plana, nema promjene u odnosu na Odluku o izradi koja je bila donešena po starom Zakonu. Ono što se ovom Odlukom skraćuje je vrijeme izrade zbog pojednostavljenog postupka i manjeg broja suglasnosti koje je potrebno prikupiti, jer se sva tijela s javnim ovlastima moraju očitovati u postupku javne rasprave, a ne u fazi konačnog prijedloga plana.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine k.č.br. 3294/1 k.o. Novigrad. Natječaj za prodaju ove nekretnine u naselju Stancijeta, u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, raspisan je 26. siječnja 2016. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je za ovu nekretninu površine 582 četvorna metra pristigla samo jedna ponuda, i to ona Anđeline Žužić iz Bužinije (Stancijeta 5), koja je za predmetnu nekretninu ponudila cijenu u iznosu od 223.000 kuna. Početna cijena utvrđena je prema procjeni izvršenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

Usvojen je i prijedlog Odluke o kupnji nekretnine. Naime, Nella i Eugenio Spinotti iz Novigrada (Šaini 18), podnijeli su zahtjev Gradu Novigradu–Cittanova za otkup nekretnine označene kao k.č.br. 1442/1 k.o. Novigrad, u naravi oranice površine 3032 četvorna metra. Ta se nekretnina nalazi unutar obuhvata DPU-a Šaini i ima plansku namjenu groblja. Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Novigrada–Cittanova za 2016. godinu predloženo je donošenje odluke o kupnji trećine idealnog dijela predmetne nekretnine (1.010 m2) i 27 maslina koje se nalaze na toj nekretnini. Ostatak nekretnine otkupit će se tijekom slijedeće dvije godine. Kupoprodajna cijena je formirana temeljem izvršenih procjena tržišne vrijednosti, a nekretnina će se otkupiti po cijeni od 270.960 kuna, dok će se za masline platiti naknada od 1.500 kuna po stablu, odnosno ukupno 40.500 kuna.

Usvojen je Plan manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu, kojeg je obrazložila pročelnica Rugani Kukuljan. Naime, Odlukom o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke koja se temelji na Zakonu o zaštiti od buke, Grad Novigrad-Cittanova obvezan je za svaku godinu donijeti Plan manifestacija. Plan sadrži popis svih manifestacija za tekuću godinu, mjesto održavanja manifestacija, nositelja organizacije, kontakt podatke organizatora, te vrijeme održavanja za svaku pojedinu manifestaciju. Sukladno tako usvojenom Planu manifestacija dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke u okviru Planom evidentiranih manifestacija, priredbi i drugih javnih događanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, isključivo u vrijeme definirano Planom manifestacija.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.