Vijesti

U četvrtak 6. travnja održana 28. sjednica Gradskog vijeća

07.04.2017. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 6. travnja održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Prihvaćeno je izvješće o stanju sustava civilne zaštite Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu, kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu, koje je vijećnicama i vijećnicima ukratko predstavio i obrazložio Boris Rogić iz službe Civilne zaštite vatrogasne zajednice Istarske županije. Rečeno je ovom prigodom kako Grad Novigrad-Cittanova raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja, te kako je stanje sustava civilne zaštite u Novigradu na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje, kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.

Usvojen je izvještaj o radu Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2016. godinu, kojeg je Gradskom vijeću predstavila ravnateljica Morena Moferdin. Vijećnici su pritom posebno pohvalili rad Knjižnice.

Prihvaćen je i izvještaj o radu u 2016. godini Muzeja Lapidarium, kojeg je prezentirala ravnateljica Jerica Ziherl. I ova je ustanova dobila pohvale za svoj rad.

Jednoglasno je usvojen i Program ukupnog razvoja (PUR) Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Gradonačelnik Anteo Milos objasnio je kako je riječ o temeljnom, uz Prostorni plan uređenja najvažnijem strateškom dokumentu, kojim se definira budući razvoj grada. „Donošenjem i provođenjem ovog strateškog dokumenta našem gradu i njegovim žiteljima osiguravamo planiran i održiv razvoj, na realnim i pouzdanim temeljima. Novim se PUR-om nositeljima razvoja daje realna slika o potrebama svih subjekata i skupina u našem gradu i jasno se definira lista prioriteta. Postigli smo to tako što smo u izradu PUR-a i smjernica na kojima se on temelji uključili predstavnike raznih područja djelovanja, a nacrt dokumenta izložili smo javnoj raspravi prije njegova donošenja, prenio je gradonačelnik.

„Zeleno svijetlo“ Gradskog vijeća dobio je Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističkog područja Tere-zapad. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan podsjetila je kako je riječ o turistički najvažnijem području Novigrada, na kojem se nalazi većina gradskih turističkih kapaciteta, a koje sada, novim UPU-om, dobiva preduvjete i mogućnosti za daljnji turistički razvoj. Na prostoru obuhvata, ukupne površine od 32 hektara, od čega 19 kopnenog dijela, te 13 hektara morske površine, novim se UPU-om omogućava izgradnja novih smještajnih kapaciteta, kao i proširenje postojećih, do maksimalne brojke od 2.290 ležajeva.

Pročelnica Rugani Kukuljan predstavila je Gradskom vijeću i izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016. godini. Objasnila je kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da jedinica lokalne samouprave pripremi godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, te ga objavi u službenim novinama i dostavi Županiji. Među najvažnijim postignućima u tom razdoblju navela je aktivnosti kojima je bio cilj regulirati rad reciklažnog dvorišta na Salveli, nakon dobivanja lokacijske dozvole. U međuvremenu je Grad Novigrad–Cittanova dobio od RH pravo građenja na predmetnoj čestici, pa je i postupak ishođenja građevinske dozvole u završnoj fazi.

Usvojena je odluka o prijenosu poslovnog udjela Grada Novigrada-Cittanova u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre (VSI) – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet, nominalne vrijednosti 49.400 kuna, koji u omjeru prema temeljnom kapitalu Društva čini 2,47%, trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta, bez naknade. Direktor VSI – Vodovoda Butoniga Darko Jakac objasnio je kako je cjelokupni projekt VSI -Vodovoda Butoniga dovršen 2010. godine, a Vodovod Butoniga od 2013. nema zaposlenih. Aktualna uprava i Nadzorni odbor predložili su stoga prestanak postojanja ovog trgovačkog društva kroz institut "razdvajanja s preuzimanjem", o čemu su prethodno ishodili pozitivno mišljenje Katedre za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta u Zagrebu, RRIF konzaltinga i poreznog savjetnika. Gašenje trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga planira se kroz dvije faze. U prvoj je predviđeno prenošenje poslovnih udjela VSI- a s 33 jedinice lokalne samouprave na Istarski vodovod, odnosno Vodovod Pula prema teritorijalnom principu, južno (Vodovod Pula) odnosno sjeverno (Istarski vodovod) od Kanfanara, prenio je Jakac. Nakon što gradovi i općine prenesu poslovne udjele, Istarski vodovod i Vodovod Pula postat će jedini članovi, odnosno vlasnici Vodovoda Butoniga.

Prihvaćene su izmjene i dopune Statuta Grada Novigrada-Citanova, kojima se predviđa mogućnost osnivanja četiri Mjesna odbora na području Grada Novigrada–Cittanova. Predviđeni su slijedeći Mjesni odbori: MO Novigrad 1, za dio naselja Novigrad–Cittanova (starogradska jezgra do križanja s državnom cestom DC 75); MO Novigrad 2, za dio naselja Novigrad– Cittanova (Karpinjan, Šaini, Vidal i Marketi); MO Dajla, za naselja Dajla i Mareda; MO Bužinija, za naselja Bužinija i Antenal. Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se i broj članova Vijeća MO-a s pet na sedam, prenio je nadležni pročelnik Alen Luk.

Usvojen je Plan manifestacija za 2017. godinu, kojeg je također obrazložio Luk. Objasnio je kako se Plan donosi na godišnjoj razini, sukladno Zakonu o zaštiti od buke, kako bi se predvidjele i evidentirale manifestacije kojima se dozvoljava prekoračenje dopuštene razine buke. Plan sadrži naziv i kratki opis manifestacije, mjesto održavanja, vrijeme održavanja i nositelja organizacije. Obuhvaća manifestacije koje se odvijaju na otvorenim prostorima, s mogućim prekoračenjem dopuštene razine buke, a izuzetak mogu biti manifestacije u zatvorenim prostorima za koje postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke. Prikupljanje informacija o manifestacijama koordinira TZG Novigrada-Cittanova, pri čemu u Plan uvrštava vlastiti kalendar događanja i dostupne informacije drugih organizatora (gradskih ustanova i udruga, privatnih subjekata i drugih organizatora, objasnio je Luk, prenijevši kako je u 2017. godini Planom obuhvaćeno 60-ak javnih manifestacija, te određen broj onih u privatnoj režiji.

Prihvaćeno je izvješće o izvršavanju programa u komunalnim djelatnostima, koje sadrži izvještaje o izvršenju Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, te Programa pripreme i opremanja građevinskog zemljišta u Gradu Novigradu-Cittanova za 2016. godinu. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da se svake godine Gradskom vijeću podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2017. godinu, koja se temelji na Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a koju je vijećnicama i vijećnicima ukratko obrazložio pročelnik Luk.

Prihvaćene su dvije Odluke o kupnji nekretnina, zemljišta označenih kao k.č.br. 1401 k.o. Novigrad i k.č.br. 1442/1 k.o. Novigrad. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako se radi o zemljištu koje Grad otkupljuje od prethodnih vlasnika u okviru imovinsko-pravne pripreme za proširenje gradskog groblja na Vidalu, odnosno radi formiranja građevne čestice sukladno parcelacijskom elaboratu. Riječ je o zemljištima površine 1.149 m2, odnosno 3.032 m2, za koje će Grad platiti 298 odnosno 262.160 kuna.

Usvojena je Odluka o davanju komunalnom poduzeću „6. maj“ koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu rekonstrukcije havarijskog ispusta crpne stanice CS Dajla i havarijskog ispusta crpne stanice CS Tere. Koncesija je ustupljena na rok od 20 godina, a kako je riječ o objektima od javnog interesa za Grad Novigrad-Cittanova, utvrđena je simbolična naknada od 1 kune godišnje.

Prihvaćena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine označene kao k.č. br. 2502/6 k.o. Novigrad. Riječ je o građevinskom zemljištu u Radnoj zoni Vidal u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, površine 3.344 m2, za koje je pristigla samo jedna ponuda, trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad, koje je ponudilo 746.100 kuna. Početna cijena je utvrđena prema procjeni izvršenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je ponuditelj u svom poslovnom planu istaknuo da na nekretnini koja je predmet prodaje namjerava izgraditi poslovni prostor za vlastite potrebe, potrebe lokalnih poduzetnika u sektoru proizvodnih djelatnosti, te najam uredskih prostora za lokalna poduzeća i obrte, te na taj način sukladno Odluci o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području Radne zone Vidal ostvario pravo na umanjenje cijene zemljišta za 35 posto.

Usvojene su tri Odluke o suglasnosti za provođenje projekata, i to projekta rekonstrukcije kino-dvorane u kulturni centar i društveni dom, projekta izgradnje nogometnog igrališta i bike parka, te projekta krajobraznog uređenja Parka ribara i Parka Irme Benčić. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako je donošenje ovih odluka od strane Gradskoga vijeća formalni preduvjet da bi se projekti mogli kandidirati za EU sredstva u okviru Programa ruralnog razvoja, te kako je sva potrebna dokumentacija s troškovnicima spremna za prijavu odnosno kandidiranje projekata. Gradonačelnik Milos pojasnio je kako jedan prijavitelj smije prijaviti do dva projekta, no kako se još uvijek analizira koja dva projekta prijaviti, Odluke o suglasnosti za provođenje zatražene su za sva tri projekta.

Kako je vrlo izgledno da je ovo bila posljednja sjednica Gradskoga vijeća u aktualnom mandatu (istaknuto je doduše da postoji mogućnost da se prije raspisivanja lokalnih izbora, a time i raspuštanja Gradskog vijeća, održi još jedna sjednica), vijećnicama i vijećnicima su se prigodno obratili predsjednica Vijeća Katarina Nemet i gradonačelnik Milos, zahvalivši jedan drugome na vrlo dobroj međusobnoj suradnji, kao i na suradnji s vijećnicama i vijećnicima. „Svi vi u protekle četiri godine dali ste svoj važan doprinos razvoju našega grada, na to možete biti ponosni, baš kao što na vaš rad mogu biti ponosni i naše sugrađanke i sugrađani“, poručila je Nemet kolegicama i kolegama iz vijećničkih klupa. Uputila je zahvalu i gradskim službama, kao i čelnim osobama gradskih ustanova, s kojima je – kako je istaknula - kroz protekle četiri godine uspostavljena odlična suradnja, na dobrobit Novigrada i njegovih žitelja. Gradonačelnik Milos pozvao je pak članice i članove Vijeća da nastave i dalje raditi za svoj grad, bez obzira hoće li biti dio novog saziva Gradskog vijeća. „Naše Vijeće funkcioniralo je protekle četiri godine gotovo kao da smo svi iz iste stranke, svjesni da svi živimo u istom gradu. Želim nam svima da tako nastavimo i ubuduće, da ovo zajedništvo koje nas je krasilo proteklih godina ostane naše obilježje i u budućnosti, a sve na dobrobit našega grada i naših sugrađana. Hvala vam, bili smo jedna dobra ekipa!“, zaključio je Milos.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.