Vijesti

U četvrtak 30. travnja održana 27. sjednica Gradskog vijeća

30.04.2020. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 30. travnja održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova. I ova je sjednica održana u posebnim uvjetima, prilagođenima propisanim mjerama radi sprječavanja širenja koronavirusa, a u skladu s napucima Ministarstva uprave RH. Vijećnici i vijećnice se nisu fizički okupili, već je sva komunikacija, pa i samo glasovanje po dnevnom redu, išlo elektroničkim putem.

Nakon što je krajem ožujka na Gradskom vijeću usvojen prvi paket socijalnih i gospodarskih mjera za ublažavanje negativnih efekata izazvanih epidemijom koronavirusa i bolesti COVID-19, na ovoj sjednici usvojena je i nova mjera kao olakšica gospodarstvenicima.

Prihvaćene su naime izmjene i dopune odluke kojom se regulira naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te način korištenja tako naplaćenih sredstava. Olakšicama iz te Odluke obuhvaćeni su poduzetnici, obveznici plaćanja komunalne naknade, koji su obuhvaćeni i restriktivnim mjerama ograničenja rada i ponašanja temeljem odluka županijskog i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Izmijenjena odluka predviđa dvije kategorije obveznika. Prva je ona kojima se komunalna naknada obračunava po četvornom metru nekretnine. Za njih je predviđena odgoda plaćanja komunalne naknade za ožujak do 30. lipnja 2020. godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate. Za travanj, pa sve do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja ove godine, ti se korisnici u cijelosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade.

Druga su kategorija obveznici plaćanja komunalne naknade u iznosu od 1,5 posto godišnjeg prihoda iz prethodne godine (hoteli, apartmanska naselja, kampovi). Odluka tu predviđa dvije situacije. Ako visina godišnje komunalne naknade iznosi do 100.000 kuna, predviđa se djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 5 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. kolovoza ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate. Ako pak visina godišnje komunalne naknade iznosi preko 100.000 kuna, predviđa se djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 10 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. prosinca ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate.

Korištenje mjera iz ove odluke može se odobriti onim poduzetnicima koji podnesu pisani zahtjev Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova do 30. lipnja ove godine, uz uvjet da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dugovanja prema Gradu Novigradu–Cittanova niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada (Napolis d.o.o., 6. maj d.o.o. i 6. maj odvodnja d.o.o.), za obveze čije je dospijeće bilo do kraja veljače ove godine.

Prihvaćeno je i kreditno zaduženje Grada u iznosu od 14 milijuna kuna za potrebe financiranja rekonstrukcije kinodvorane u multimedijalni kulturni i društveni centar. Taj je izos planiran gradskim proračunom za ovu godinu. Kredit će se ugovoriti s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., uz rok otplate na 10 godina, te godišnju fiksnu kamatu stopu od 1,25 posto. Nakon što je Gradsko vijeće prihvatilo ovu Odluku, potrebna je još suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje Grada. Po dobivenoj suglasnosti gradonačelnik će potpisati ugovor s bankom, te slijedi realizacija kredita.

Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2020. godinu. U tekućoj proračunskoj godini u te svrhe osiguravaju se naime sredstva u iznosu od 0,72 posto tekućih izdataka proračuna prethodne godine, što u ovom slučaju iznosi 304,5 tisuća kuna, odnosno 23.423 kune po vijećniku ili vijećnici. Toliki iznos, obzirom da su u Vijeću zastupljeni s po jednim vijećnikom, pripada Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Hrvatskoj stranci umirovljenika, te Kandidacijskoj listi grupe birača. Istarskom demokratskom saboru, koji u Gradskom vijeću ima 10 vijećnika odnosno vijećnica, pripada 234.237 kuna. Sredstva se doznačuju na račun političke stranke odnosno nositelja kandidacijske liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je naime da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog programa. Raspored tih sredstava uređen je na način da je 25 posto prihod državnog proračuna, 10 posto županijskog proračuna i 65 posto proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Sredstva su strogo namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane zakonom. U prihvaćenom Izvješću vidljivo je kako su ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 2019. godinu ostvareni u iznosu od 359.350 kuna, a Programom korištenja sredstava – kojeg je Gradsko vijeće usvojilo u prosincu prošle godine – planiran je bio iznos od 348.000 kuna. Ostvareni prihodi utrošeni su za geodetsko katastarsku izmjeru zemljišta, zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, te Lokalnu akcijsku grupu Sjeverna Istra.

Usvojena je Odluka kojom se osnovica za obračun plaće gradonačelnika i naknade za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje za 15 posto. Uslijed nastupanja posebnih okolnosti i proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te ublažavanja posljedica krize uzrokovane koronavirusom, uz već usvojeni paket mjera koje se odnose na građane i gospodarske subjekte, pridružena je i ova odluka kojom se smanjuje plaća gradonačelnika i naknada zamjenice gradonačelnika, a čime se Grad solidarizira s privatnim sektorom koji je najteže pogođen ovom krizom.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.