Vijesti

U četvrtak 26. listopada održana 3. sjednica Gradskog vijeća

27.10.2017. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 26. listopada održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojena su izvješća o radu u prošloj pedagoškoj godini, 2016/2017., te plan i program rada za tekuću 2017/2018. godinu, dviju novigradskih predškolskih ustanova – Dječjeg vrtića Tičići i Dječjeg vrtića Suncokret/Girasole. Izvješće o radu te plan i program rada Tičića predstavila je ravnateljica Mirjana Andrilović, dok je za Suncokret/Girasole to isto učinio v. d. ravnatelja Vedran Korelić. Vijećnici su jednoglasno prihvatili oba izvješća i programe rada, uz pohvale ustanovama za njihovu dosadašnju aktivnost. Tijekom rasprave upućena je pak sugestija za još boljom međusobnom suradnjom ovih dviju predškolskih ustanova, kao i suradnjom s drugim gradskim ustanovama i institucijama, posebice na planu zavičajnih aktivnosti. Sugerirano je i da se kvalitetan rad ustanova bolje prezentira u medijima, na društvenim mrežama itd.

Izvješće o poslovanju Neapolis sporta d.o.o. (odnosno novigradske sportske dvorane, obzirom da je upravljanje dvoranom jedina aktivnost Neapolis sporta) u 2016. godini, vijećnicima je predstavio direktor Alen Luk. Istaknuto je među ostalim kako su tijekom prošle godine gradske udruge prostor dvorane koristile ukupno 2.063,5 sata, u što nisu uračunate redovite ligaške utakmice kao i ostala takmičenja svih sportova i uzrasta, koji se također redovito, svakoga vikenda, održavaju u dvorani. Od prodaje termina za korištenje sportskih terena u dvorani, najma poslovnih prostora i drugih aktivnosti uprihodovano je ukupno 172 tisuće kuna. Godišnji režijski troškovi dvorane su pak 955 tisuća kuna. Luk je podsjetio i na važnija događanja u dvorani tijekom 2016. godine, među kojima svakako vrijedi izdvojiti svjetska kuglačka prvenstva za nekoliko kategorija kuglačica i kuglača, koja su se u dvorani održala u svibnju prošle godine. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu, kojeg je obrazložio v. d. pročelnika UO za proračun i gospodarstvo Adriano Petretić. U prvoj polovici ove godine ostvareni su tako prihodi od oko 18 milijuna kuna, što predstavlja 40 posto ukupno planiranog proračuna za ovu godinu, te rashodi od oko 17,3 milijuna (36,5% ukupno planiranih rashoda).

Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2017. godinu, koju je također predstavio nadležni v.d. pročelnik Petretić. Odluka o financiranju temelji se na rezultatima lokalnih izbora održanih u svibnju odnosno na broju vijećnika / vijećnica koje je pojedina stranka / lista grupe birača osvojila u Gradskom vijeću. Ukupno će za 13 vijećnika i vijećnica od lipnja do prosinca ove godine biti isplaćeno 149.850 kuna.

Prihvaćena je Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova. Grad je naime u kolovozu ove godine donio novu Odluku o gradskim porezima, u skladu s novim Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je među ostalim predvidio nove odredbe vezane uz porez na nekretnine, te ukidanje poreza na kuće za odmor. No, kako je Sabor RH početkom listopada usvojio izmjene toga zakona, te time odgodio primjenu odredbi koje se odnose na uvođenje novog način obračuna poreza na nekretnine, i Grad Novigrad-Cittanova svoju je Odluku o gradskim porezima uskladio s posljednjim izmjenama zakona.

Usvojen je Plan gospodarenja otpadom (PGO) Grada Novigrada–Cittanova za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojeg je vijećnicima obrazložila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan. Podsjetila je kako je suglasnost na prijedlog PGO-a od strane Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša pri Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije stigla u svibnju ove godine, čime je novigradski PGO među prvima u Hrvatskoj za koje je izdana potrebna suglasnost. To znači da je ovaj dokument u potpunosti u skladu s novom zakonskom regulativom i Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017.do 2022. godine. PGO je dokument iznimno važan za strateški i planski razvoj grada, u skladu s najvišim ekološkim standardima, jer definira opće smjernice, ali i konkretne projekte u domeni održivog gospodarenja otpadom. U novigradskom slučaju, pored definiranja općih smjernica i politika, PGO-om je predviđena i sanacija odlagališta inertnog građevnog otpada na Salveli, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Salvela, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta građevnog otpada, izgradnja kompostane, nadogradnja sustava prikupljanja MKO – nadogradnja spremnicima za prikupljanje otpadnog tekstila i obuće na javnim površinama, podjela dodatnih kućnih kompostera, te provedba edukacijsko-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvaćene su II Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Fakinija–Cesta Kontesa. Pročelnica Rugani-Kukuljan obrazložila je kako se drugim izmjenama i dopunama DPU-a pristupilo radi usklađenja s važećom zakonskom regulativom, te ažuriranja uvjeta gradnje sukladno izrađenim projektima infrastrukturnog opremanja naselja i već izgrađenoj infrastrukturi. Također, granice obuhvata DPU-a usklađene su s granicom građevinskog područja naselja određenom Prostornim planom uređenja Grada Novigrada-Cittanova. Gradonačelnik Anteo Milos dopunio je obrazloženje informacijom kako je u okviru izmjena i dopuna DPU-a razmatrana moguća lokacija za polivalentno sportsko igralište, te kako je ona pronađena izvan obuhvata samog DPU-a, na granici naselja Puljere i Strada Kontesa.

Usvojene su dvije odluke o izradi II Izmjena i dopuna dvaju prostornih planova: UPU-a Stancijeta i DPU-a Radne zone Sveti Vidal. Pročelnica Rugani-Kukuljan pojasnila je kako se izradi II Izmjena i dopuna ovih dvaju prostornih planova pristupa prvenstveno radi usklađenja s važećom zakonskom regulativom te izgrađenom infrastrukturom, kao i preispitivanja i ažuriranja postojećih uvjeta gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i PPU-om Grada Novigrada-Cittanova. Što se UPU-a Stancijete tiče istaknula je i kako u važećem Planu nije izrađen prijedlog parcelacije građevinskih parcela, što usporava provedbu Plana na neizgrađenim područjima, jer se vlasnici ne mogu dogovoriti oko parcelacije građevinskih čestica. S prometnog aspekta preispitat će se prometna rješenja, s posebnim naglaskom na oblikovanje križanja prometnice DC-301 s ulicom Strada Kontesa, kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu.

Prihvaćeno je imenovanje sedam novih komisija Gradskog vijeća. Predsjednik Vijeća Vladimir Torbica prenio je informaciju kako su sastavi komisija usuglašeni na međustranačkom dogovoru na razini svih političkih stranaka i listi zastupljenih u Vijeću. Imenovani su članovi i članice slijedećih komisija: Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost: Davor Frantal (predsjednik), Iva Olujić i Ivica Gale (članovi); Komisija za predstavke i pritužbe: Mato Gavrić (predsjednik), Marina Peršurić Antonić i Sergio Stojnić (članovi); Komisija za dodjelu priznanja Grada Novigrada-Cittanova: Sonja Jurcan (predsjednica), Paola Legovich Hrobat, Dubravko Žic, Lorena Ferenac i Šime Jurica (članovi); Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0.5% proračuna: Ivo Žuvela (predsjednik), Antonio Zancola, Eleonora Kotiga Vaš, Romana Fabijančić i Mato Gavrić (članovi); Komisija za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice: Antonio Zancola (predsjednik), Cristina Fattori i Glauco Bevilacqua (članovi); Povjerenstvo za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada-Cittanova: Snježana Kulišić (predsjednica), Miloš Šverko, Morena Fabris, Dario Perić i Ilija Bradarić (članovi); Povjerenstvo za popis birača: Andrea Zancola (predsjednik), Leonardo Palčić, Luana Fero, Josip Medica i Elena Vesnaver Radeljak (članovi); Povjerenstva za osnivanje Savjeta mladih: Vladimir Torbica (predsjednik), Dijana Lipovac Matić i Elena Vesnaver Radeljak (članice).

Vijećnici su usvojili odluku o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova. Resorni pročelnik Luk objasnio je kako je u srpnju ove godine istekao trogodišnji mandat dosadašnjem sazivu gradskog Savjeta mladih, stoga je potrebno imenovati novi saziv. Podjsetio je kako je Savjet mladih savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, a članice i članovi mogu biti osobe od 15 do 30 godina starosti. Savjet mladih ima sedam članova/članica, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Po provedenom Javnom pozivu Povjerenstvo za osnivanje Savjeta mladih Grada Novigrada–Cittanova obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te utvrditi popis važećih kandidatura, a Gradsko vijeće dužno je potom u roku od 30 dana izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.