Vijesti

U četvrtak 27. listopada održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

28.10.2016. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 27. listopada održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

S dnevnog reda (privremeno) su uklonjene četiri točke, koje se odnose na Odluke o suglasnosti za provođenje projekata izgradnje nerazvrstane prometnice na području naselja Fakinija – Cesta Kontesa, nerazvrstane prometnice u stambenoj zoni Vidal, pristupne prometnice u dijelu radne zone Sv. Vidal 2, te uređenja javne zelene površine, parka Irme Benčić. Gradonačelnik Anteo Milos objasnio je kako su te odluke trebale biti usvojene na Gradskom vijeću za potrebe kandidiranja projekata na natječaj za sredstva iz EU fondova, no natječaj najavljen za 26. listopada odgođen je, pa se i usvajanje spomenutih odluka na Vijeću odgađa do objave natječaja od strane nadležne državne agencije.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Neapolis d.o.o. za 2015. godinu, kojeg je predstavio direktor Suad Kamber. Pored ostalog, istaknuto je kako je Društvo u 2015. godini ostvarilo 12,7 milijuna kuna prihoda, što je 20-ak posto više no godinu dana ranije, te 12,4 milijuna rashoda, oko 18 posto više nego 2014. godine. Neapolis je tako poslovnu godinu zaključio s nešto više od 200 tisuća kuna neto dobiti (nakon oporezivanja).

Prihvaćen je Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Neapolis sport d.o.o. za 2015. godinu, kojeg je obrazložio direktor Alen Luk. Vijećnici su tako mogli doznati kako je dvorana u prošloj godini, što za potrebe gradskih sportskih i drugih udruga, što kroz iznajmljivanje termina za sportsko-rekreativne i druge sadržaje, bila u funkciji više od 5.300 sati, što se može smatrati vrlo zadovoljavajućim.

Usvojena su i godišnja izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2015/2016. kao i godišnji planovi i programi rada za pedagošku godinu 2016/2017. dviju novigradskih predškolskih ustanova, Dječjeg vrtića Tičići i Suncokret-Girasole. Izvješća za prošlu odnosno plan i program rada za tekuću pedagošku godinu vijećnicima su obrazložile ravnateljica Tičića Mirjana Andrilović i v. d. ravnateljice Suncokreta-Girasole Sara Findrik.

Vijećnici su prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada–Cittanova za 2016. godinu, kojeg im je ukratko obrazložila resorna pročelnica Mirjana Sinčić. U prvoj polovici godine realizirano je 26,83 milijuna kuna prihoda odnosno rashoda, pri čemu se oko 93 posto prihoda odnosi na prihode poslovanja, a nešto više od šest posto na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Usvojena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emonija“ – urbana preobrazba, koju je obrazložila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan. Istaknula je kako je riječ o prostoru površine od oko 9.800 četvornih metara, koji se nalazi unutar granica Zaštićenog obalnog područja mora. U obuhvat je uključeno područje urbane preobrazbe, budući se radi o građevinama nekadašnjih depandansi hotela Emonija, koje su više od 25 godina izvan funkcije turističkog smještaja, a okoliš se koristi za smještaj ljetnog zabavnog parka. Planom će se predložiti rješenje koje će najbolje odgovarati potencijalu tog gradskog prostora sagledavajući javni interes zajednice, istaknula je Rugani Kukuljan. Odluku je dodatno obrazložio i gradonačelnik Milos, istaknuvši kako je krajnje vrijeme da se taj trenutno zapušteni prostor privede svrsi. „Želimo i na ovaj način potaknuti aktualnog vlasnika nekretnine, Hrvatsku poštansku banku, da poduzme nešto s tom nekretninom odnosno tim prostorom. To je područje od velike važnosti za naš grad, a već godinama predstavlja ruglo Novigrada. Usvajanjem ovog Plana stvorit će se uvjeti za izdavanje akata kojima se odobrava građenje odnosno rekonstrukcija, pa neće biti nikakve isprike da se na tom prostoru ne može realizirati investicija“, istaknuo je Milos.

Prihvaćena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja „Šaini jug I“. Odluku je obrazložila pročelnica Rugani Kukuljan, prenijevši kako se područje za koje se predlaže izrada Plana prema PPUG Novigrada-Cittanova nalazi unutar neuređenog dijela građevinskog područja naselja Novigrad-Cittanova pretežito stambene namjene. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju za neuređene dijelove građevinskog područja obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja kao uvjet za izdavanje akata za gradnju. Površina obuhvata Plana iznosi oko 11,8 hektara. Područje je izgrađeno manjim dijelom, tj. izgrađen je jugoistočni dio (višestambene zgrade), te središnji dio, gdje je izgrađeno nekoliko obiteljskih građevina na pojedinačnim česticama. Područje obuhvata Plana prometno se naslanja na dvije državne ceste. Na istočnoj strani zona se spaja na državnu cestu D 301 (Novigrad – Bužinija – čvorište Nova Vas), a na južnoj strani na državnu cestu D 75 (Umag – Novigrad – Poreč). Sjeverno od zone se nalazi ulica Vergal. Preostali neizgrađeni dio područja većim dijelom obrađene su poljoprivredne površine, odnosno neobrađeno zemljište. Osnovno polazište za izradu Plana je stručno vrednovanje moguće uporabe ovog – u doglednoj budućnosti - centralnog gradskog prostora za budući razvoj i potrebe građana i Grada Novigrada-Cittanova, istaknula je Rugani Kukuljan. Gradonačelnik Milos dodao je kako je ovo područje buduće „srce grada“, koje će spajati stari grad s rezidencijalnom i sportsko-rekreativnom zonom grada. „Ovim Planom odredit će se potrebe tog prostora za narednih 30-ak godina, stoga trebamo vrlo oprezno i pametno pristupiti izradi Plana, te strogo voditi računa na koji ćemo način 'širiti' grad, kao i predvidjeti koji će nam sadržaji, poput zelenih površina, javnih prostora itd, biti potrebni u narednih više desetaka godina“, upozorio je Milos.

Usvojena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č. br. 2223/1 k.o. Novigrad. Navedena nekretnina je nerazvrstana cesta i parking, u dijelu naselja Novigrad. Dio nekretnine na koji se odnosi odluka o ukidanju statusa javnog dobra nije nerazvrstana cesta i nema značaj javnog dobra u općoj uporabi. Ova Odluka o ukidanju statusa javnog dobra odnosi se na dio k.č. 2223/1 k.o. Novigrad u površini od 61 četvorni metar. Predmetno izdvajanje iz javnog dobra vrši se sukladno zahtjevu Anđeline Miletić, vlasnice nekretnine k.č.br. 2255 k.o. Novigrad, radi legaliziranja garaže i pristupa sagrađenih na nekretnini k.č.br. 2223/1 k.o. Novigrad. Po donošenju rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva mora pokrenuti postupak donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice sukladno Zakonu o prostornom uređenju. S druge strane, sukladno Zakonu o cestama, kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, koja je tada može ponuditi u otkup.

Vijećnici su prihvatili Odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina označenih kao k.č. br. 1710/1 i 1710/2 k.o. Novigrad, u naravi građevinskog zemljišta u naselju Karpinjan, u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova. Riječ je o parcelama površine 905 odnosno 64 četvorna metra. Na provedeni natječaj pristigla je jedna valjana i pravovremena ponuda, i to ona tvrtke Novigrad inženjering d.o.o. Novigrad, koja je za predmetnu nekretninu ponudila iznos od 1,1 milijun kuna, te će nekretnine i biti prodane ovom ponuditelju. Početna cijena utvrđena je prema procjeni vrijednosti nekretnine izvršenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na novi Statut Muzeja Lapidarium. Kako je objasnio resorni pročelnik Alen Luk, izradi novog statuta pristupilo se u najvećoj mjeri zbog usklađenja s nizom odredbi novog Zakona o muzejima, usvojenog u listopadu 2015. godine. Pored toga, dosadašnji Statut iz 2006. godine u većini pravne i administrativne terminologije zastario je, a promjena Statuta iskoristit će se i kako bi se unijele i neke druge promjene u njegovu sadržaju, poput odredbe o djelatnosti Muzeja, sastavu Stručnog vijeća, upravljanu Muzejom, postupku imenovanja ravnatelja, te općim aktima. U novom statutu utvrdit će se i proširena i detaljnija djelatnost Muzeja, kao i mogućnost obavljanja određenih drugih djelatnosti od strane Muzeja, sukladno posebnim propisima kojima se te djelatnosti uređuju s tim da se ostvarena dobit može koristiti isključivo za unapređenje rada i djelatnosti Muzeja.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.