Vijesti

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća

05.02.2018. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U srijedu 31. siječnja održana je šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova u ovom mandatu.

Na njoj je prihvaćena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novigrada–Cittanova. Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan pojasnila je kako je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, koju je Vlada RH donijela u studenom prošle godine, propisano kako su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe, tj. do kraja siječnja ove godine. Podsjetila je i kako je temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. donesen i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Grada Novigrada–Cittanova, s kojim je ova Odluka usklađena. Odluka sadrži odredbe o području pružanja javne komunalne usluge; standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za prikupljanje otpada; najmanjoj učestalosti odvoza otpada prema područjima; kriteriju obračuna količine otpada; obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu; adresi reciklažnog dvorišta; načinu provedbe javne usluge; provedbi javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti; uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge; prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga; troškovima i cijeni obvezne minimalne javne usluge; korištenju javne površine za prikupljanje otpada; načinu određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe–obrtnici, te koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima; načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana; ugovornoj kazni; općim uvjetima ugovora s korisnicima; kriterijima za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu; nadzoru nad provedbom usluge; te evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu. Odluka kao poseban prilog sadrži opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge. Po donošenju ove Odluke Gradsko vijeće dužno je dostaviti ju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti u službenom glasilu te na svojim mrežnim stranicama.

Rugani-Kukuljan je ovom prigodom vijećnicima prenijela i kako su ovih dana Gradu Novigradu-Cittanova odobrena sredstva za izgradnju i opremanju reciklažnog dvorišta u prigradskom naselju Salvela gdje se već nalazi spremište građevinskog otpada i privremeno reciklažno dvorište. Vrijednost tog projekta je oko 2,2 milijuna kuna od čega će blizu 85 posto biti financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Rok za provedbu projekta je 18 mjeseci, a izgradnja i opremanje novog reciklažnog dvorišta u Salveli značajno će povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Tim se projektom ispunjava i dio ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom 2017. - 2020. godine.

Vijećnicima se prije razmatranja odluke o prikupljanju otpada obratio novigradski gradonačelnik Anteo Milos naglašavajući da je odluka važna za sve građane i područje u cjelini. „Novim načinom zbrinjavanja otpada dajemo novi značaj okolišu i brizi za njega, ali i za očuvanje onih gospodarskih grana koje su za nas temeljne; to je turizam, poljoprivreda i sport. Sve takve teme su važne i bit ćemo spremni uvijek informirati građane na koji će način postupati. No, moramo znati da sve ima i svoju cijenu i sigurno je da će s Kaštijunom doći i nova, viša cijena, ali to je cijena za budućnost i očuvanje cijele Istre. Kolika će ta cijena biti zavisi i o nama samima, o ponašanju kako ćemo u svom domaćinstvu odvajati otpad. Vrlo je bitno da provedemo edukaciju građana, opskrbimo ih potrebnim kantama za selektiranje otpada s ciljem da što više otpada odvojimo, a što manje odvezemo u Kaštijun“, poručio je Milos.

Usvojena je i Odluka o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag. Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom određeno je naime da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom dodijeliti obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu koje je osnovala jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela. Stoga se ovom Odlukom trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag, čiji je osnivač i Grad Novigrad-Cittanova, dodjeljuje javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada.

U »paketu« s prethodne dvije Odluke usvojena je i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su naime donijeti odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, čime se potiču aktivnosti za smanjenjem broja ilegalnih odlagališta i educiranjem javnosti o legalnim i sigurnim odlagalištima otpada.
Vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Statuta Grada Novigrada-Cittanova. Maja Belušić iz gradske pravne službe objasnila je kako je sredinom prosinca usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim je među ostalim propisana obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona. Statut Grada Novigrada–Cittanova se stoga usuglasio sa spomenutim Zakonom. Trajanje mandata članova Gradskog vijeća usklađeno je tako s odredbama Zakona o lokalnim izborima. Izmijenjen je rok s 8 na 30 dana za dostavu zaprimljenog prijedloga za raspisivanje referenduma središnjem tijelu državne uprave, radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Detaljnije je uređeno pitanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ovlasti gradonačelnika u raspolaganju imovinom, objava odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne samouprave u tijelima pravnih osoba, ovlašteni predlagatelji za osnivanje mjesnih odbora, način raspuštanja mjesnih odbora, te ovlasti gradonačelnika kao predlagatelja proračuna. Također, izmjenama Statuta detaljnije je definirano pitanje komunikacije na jeziku nacionalne manjine.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.