Vijesti

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća

19.06.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 18. lipnja održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Na prijedlog gradonačelnika Antea Milosa s dnevnog reda, do iduće sjednice Vijeća, skinuta je točka Odluka o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 2569/1 i 2837/3 k.o. Novigrad (Radna zona Vidal), kako bi se Odluka dodatno analizirala u određenim dijelovima, posebice u dijelu mogućeg umanjenja ponuđene cijene, sukladno Odluci o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području Radne zone Sv. Vidal.

Usvojen je prijedlog Odluke o reviziji Akcijskog plana održivog razvoja Grada Novigrada–Cittanova (SEAP). Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan podsjetila je kako je Grad Novigrad-Cittanova potpisnik „Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), temeljem kojega je u prosincu 2015. usvojen Akcijski plan održivog razvoja Grada Novigrada–Cittanova (SEAP), kao temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na razini Grada Novigrada–Cittanova. Cilj provođenja projekata i mjera iz SEAP-a je smanjenje CO2 za 20% do 2020., odnosno za 40% do 2030., poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje potrošnje energenata, te edukacija stanovništva. Obveze iz SEAP-a odnose se na cijelo područje grada, kako javnog, tako i privatnog sektora. Pojam revizije odnosi se na proces praćenja SEAP-a, odnosno na odabir kontrolne godine, u slučaju Grada Novigrada-Cittanova 2017., čiji se podaci uspoređuju sa referentnom godinom, odnosno 2012. Zaključci koji proizlaze iz revizije SEAP-a ukazuju na daljnju potrebu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 , naročito u sektorima zgradarstva i prometa. Kao budući smjer razvoja predložen je razvoj „smart city“ koncepta u području zgradarstva, javne rasvjete i prometa. Revizija SEAP-a sufinancirana je kroz EU projekt EMPOWERING. Mjere predložene SEAP-om revidirane su do kontrolne godine (2017.), a dani su prijedlozi za provedbu ukupno 25 mjera do 2030. godine. Provođenjem ovih aktivnosti Novigrad se svrstava među energetski učinkovite gradove Europske unije. Praćenjem provedbe i revizijom SEAP-a, Grad Novigrad–Cittanova ispunjava obvezu preuzetu pristupanjem „Sporazumu gradonačelnika“, a njegovim usvajanjem od strane Gradskog vijeća i službeno se opredjeljuje za održivi energetski razvitak prema direktnim smjernicama Europske komisije, obrazložila je pročelnica Rugani Kukuljan.

Prihvaćen je Plan manifestacija na području Grada Novigrada–Cittanova za 2019. godinu. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako je obveza Grada, temljem Zakona o zaštiti od buke, da za svaku godinu donese Plan manifestacija. Plan sadrži popis svih manifestacija za tekuću godinu, mjesto održavanja, nositelja organizacije, kontakt podatke organizatora, vrijeme održavanja za svaku pojedinu manifestaciju, te maksimalnu dopuštenu razinu buke (mjerenu na izvoru buke). Naglasila je kako Plan manifestacija ne predstavlja kalendar događanja s ciljem informiranja javnosti o njihovom održavanju, već se Plan isključivo donosi radi dozvoljavanja prekoračenja zakonom dopuštene razine buke određenim događanjima za koje postoji pretpostavka da bi tu razinu mogla prekoračiti.

Usvojena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č. br. 3184/4 k.o. Novigrad, radi formiranja nove građevinske čestice odlagališta inertnog građevnog otpada Salvela, u skladu s izdanom lokacijskom dozvolom. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako je Grad ishodio lokacijsku dozvolu za sanaciju i uređenje odlagališta inertnog građevnog otpada Salvela, te kako se sukladno lokacijskoj dozvoli formira nova čestica k.č.br. 3150. U njezin obuhvat ulazi i k.č.br. 3184/4., koja je u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada. Da bi se nova čestica mogla formirati sukladno lokacijskoj dozvoli i geodetskom projektu, potrebno je nekretnini k.č.br. 3184/4 ukinuti status javnog dobra. Čestica se ni u praksi više ne koristi kao cesta, prenijela je pročelnica Rugani Kukuljan.

Prihvaćena je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Novigrada–Cittanova, te Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima Grada Novigrada–Cittanova. Odluke je obrazložila pročelnica Rugani Kukuljan, naglasivši kako su komunalne djelatnosti definirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti uvrštene su slijedeće djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta; održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima; održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda; održavanje javnih zelenih površina; održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje groblja i krematorija unutar groblja; održavanje čistoće javnih površina; održavanje javne rasvjete; usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama; usluge javnih tržnica na malo; usluge ukopa pokojnika; komunalni linijski prijevoz putnika; te obavljanje dimnjačarskih poslova. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima predviđa pak slijedeće: trgovačkom društvu Neapolis d.o.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova povjerava se djelatnost održavanja cesta i parkova, čistoća, tržnica, parking; trgovačkom društvu 6. Maj d.o.o. Umag, u suvlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, povjerava se upravljanje otpadom, održavanje groblja i ukopi; trgovačkom društvu 6. Maj odvodnja d.o.o., u suvlasništvu Grada, povjereva se fekalna odvodnja. Usluge dimnjačara, te javnog prijevoza vlakićem povjeravaju se pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, a održavanje javne rasvjete pravnim ili fizičkim osobama na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Usvojena je Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone Vidal, koju je obrazložila pročelnica Rugani-Kukuljan. Izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal pristupit će se zbog prenamjene planske čestice br. 78 i br. 20, radi izgradnje građevina stambene namjene; zbog redefiniranja površine i oblika planskih čestica br. 72, 92, 93, 94, 95 radi optimalne parcelacije; te zbog ažuriranja provedbenih odredbi Plana u skladu s pozitivnim propisima. Izrada ovih izmjena i dopuna financirat će se u cijelosti sredstvima koje će osigurati vlasnici zemljišta.

Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu, kojeg je obrazložio v.d. pročelnika Adriano Petretić. Prenio je kako su proračunom za 2018. godinu planirani prihodi u iznosu od 44,97 milijuna kuna, te rashodi od 52,19 milijuna kuna. Realizirani su pak prihodi u ukupnom iznosu od 48,11 milijuna kuna, te rashodi u iznosu od 48,65 milijuna kuna. Riječ je dakle o sedam posto povećanja prihoda u odnosu na planirano, te oko sedam posto smanjenja prvotno planiranih rashoda.

Usvojene su prve Izmjene i dopune proračuna Grada Novigrada–Cittanova za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Petretić je prenio kako je proračun sa 64.350.723 kune prvim rebalansom uvećan na 74.639.446 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećani iznos za rekonstrukciju gradske kino dvorane (povećanje s 12 na 14 milijuna kuna), te novim iznosom od oko 2,9 milijuna kuna za projekt zamjene postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom.

Uz izmjene i dopune proračuna usvojene su i odgovarajuće izmjene Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

Vijećnice i vijećnici prihvatili su jednoglasno i prijedlog Odluke o zaduženju Grada Novigrada-Cittanova. Petretić je objasnio kako je riječ o kreditnom zaduženju u iznosu od 2.875.000 kuna, za potrebe realizacije projekta zamjene postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom. Kredit će se realizirati pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, uz fiksnu godišnju kamatu od 0,5%, te rok otplate na 10 godina.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.