Vijesti

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

03.04.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 2. travnja održana je 15. sjednica Gradskog vijeća.

Na početku sjednice gradonačelnik Anteo Milos Gradskom vijeću je prezentirao uobičajeni pregled aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave između dviju sjednica Vijeća.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu, kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2019. Godinu, koje je vijećnicama i vijećnicima ukratko predstavio i obrazložio Boris Rogić, stručni suradnik Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice IŽ. Konstatirao je među ostalim kako je stanje sustava civilne zaštite u Novigradu na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite, kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. Ujedno je ovom prigodom pohvalio Grad Novigrad-Cittanova kao jednu od prvih jedinica lokalne samouprave u Istri koja je pripremila i usvojila sve potrebne dokumente koji su formalno-pravni i operativni temelj za funkcioniranje sustava civilne zaštite na području Grada.

Usvojena su izvješća o radu u 2018. godini, te financijski planovi i programi rada za 2019. godinu dviju novigradskih kulturnih ustanova - Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova i Muzeja Lapidarium. Izvješća i planove rada vijećnicima su predstavile i obrazložile ravnateljica Knjižnice Morena Moferdin i ravnateljica Muzeja Jerica Ziherl. U raspravi je od strane Odbora za društvene djelatnosti posebno pohvaljen rad obiju ustanova.

Prihvaćene su izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu. Kako je obrazložio pročelnik nadležnog resora Alen Luk, riječ je samo o uvrštenju u Program javnih potreba detaljnih aktivnosti i programa (s pripadajućim financijskim iznosima) Gradske knjižnice i Muzeja Lapidarium, nakon što su programi i aktivnosti usvojeni od strane Vijeća, obzirom da su prethodno u Program javnih potreba uvršteni tek kumulativni iznosi koji su ovim dvjema gradskim kulturnim ustanovama osigurani gradskim proračunom za 2019. godinu.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret-Girasole. Pročelnik Luk objasnio je kako se izmjenama i dopunama Pravilnika zbog povećanog broja upisane djece u aktualnoj pedagoškoj godini predviđaju dva nova radna mjesta za odgojitelje odnosno odgojiteljice, a zbog ukazane potrebe sistematizira se i novo radno mjesto administrativno- računovodstvenog djelatnika na pola radnog vremena.

Usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi. Pročelnik Luk obrazložio je kako je riječ o manjim promjenama tehničke naravi, kako bi se pojedine odredbe detaljnije razradile i precizirale, u skladu sa zakonom o socijalnoj skrbi, dok se prava i oblici pomoći predviđeni Odlukom ne mijenjaju.

Prihvaćena je nova Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, koju je također obrazložio Luk. I ovdje je riječ o usklađenju s novim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Jedna od bitnih novina je da se za prostore koji su dani u zakup po isteku ugovora o zakupu postojećem zakupniku može, ali ne mora, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, kad je to ekonomski opravdano. U prijašnjem je zakonu to bilo obvezno. Novom Odlukom uređen je i postupak moguće kupoprodaje poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Grada aktualnom zakupniku poslovnog prostora, uz poštivanje zakonom propisanih uvjeta i postupaka. Bitna je pritom novina da se Zakonom otklonila mogućnost obročne otplate poslovnog prostora, već isplata mora biti jednokratna.

Usvojena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru, za posebnu upotrebu. Istarskom vodovodu. Kako je objasnila Maja Belušić, Savjetnica za imovinsko pravne poslove u nadležnom gradskom Odjelu, koncesija se dodjeljuje u svrhu planirane obnove odnosno izgradnje vodoopskrbne mreže u novigradskoj starogradskoj jezgri.

Belušić je obrazložila i potrebu donošenja Odluke o utvrđivanju službenih evidencija Grada Novigrada–Cittanova, čija je izrada uvjetovana Zakonom o općem upravnom postupku, obzirom da Grad kao pravna osoba s javnim ovlastima mora ustrojiti svoje službene evidencije. Odlukom se među ostalim definira kako su službene evidencije Grada one koje se odnose na obveznike plaćanja komunalne naknade, budući da su prikupljene prijavom građana ili pribavljanjem podataka od drugih nadležnih tijela. Isto tako, utvrđuje se da su službene evidencije i one unesene u geografski informacijski sustav (GIS) Grada Novigrada–Cittanova. Sukladno naprijed navedenom Grad Novigrad – Cittanova kao pravna osoba sa javnim ovlastima ovom općom odlukom ustrojava svoje službene evidencije.

Prihvaćena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2019. godinu, kojom se definira ukupni iznos za financiranje stranaka i listi zastupljenih u Gradskom vijeću. Resorni v.d. pročelnika Adriano Petretić obrazložio je kako se ova Odluka mijenja i donosi svake godine, obzirom da je nadležnim zakonom predviđeno da se u tekućoj proračunskoj godini u tu svrhu osiguravaju sredstva u iznosu od 0,72 posto tekućih izdataka proračuna prethodne godine. U 2019. godini riječ je o iznosu od 274.547,26 kuna, koji će se u skladu sa zakonom i ovom Odlukom rasporediti političkim strankama i listama sukladno aktualnom sastavu Gradskog vijeća.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.