Vijesti

Objavljen Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

14.09.2016. /// Novigrad Vijesti
Grad Novigrad-Cittanova objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz gradskog proračuna za 2017. godinu, za programe i projekte iz sljedećih područja: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, te sport.

Pod programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja, za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana. Pod projektom se pak podrazumijeva provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja, za koji je potrebno kraće vremensko razdoblje (dan, tjedan i slično).

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije, ako djeluju na području Grada Novigrada-Cittanova ili pružaju određene usluge građanima Grada Novigrada-Cittanova.

Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na odvojenom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju proračuna Grada Novigrada–Cittanova za 2017. godinu, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportska zajednica Grada Novigrada-Cittanova.

Pri odabiru programa i projekata koji će se financirati sredstvima iz proračuna za 2017. godinu u obzir će se uzimati kriteriji poput neposredne društvene koristi za lokalnu zajednicu, kvalitete i sadržajne inovativnosti prijavljenog programa tj. projekta, kvalitete dosadašnjeg rada, kao i uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekata. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imat će podnositelji prijave koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novigrada-Cittanova.

Prijave se podnose na posebnom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima u pisarnici Grada Novigrada-Cittanova ili na službenoj internetskoj stranici Grada (Obrazac P-1 možete preuzeti OVDJE).

Podnositelji prijave trebaju dostaviti brojčane podatke o eventualno pruženim uslugama korisnicima s područja Grada Novigrada-Cittanova, a oni podnositelji koji se po prvi puta javljaju na poziv, obvezni su također dostaviti dokaz o registraciji. Korisnici proračunskih sredstava u 2016. godini obvezni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta u prvih šest mjeseci 2016. godine na obrascu PROR-POT (Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava – Obrazac preuzmite OVDJE).

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova (Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1) ili dostavljaju poštom na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova (s naznakom „Financiranje programa/projekata u 2017. godini“). Rok za podnošenje prijave je od 15. rujna do 17. listopada 2016. godine.

Treba naglasiti kako se u razmatranje neće uzeti prijave koje su dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, ne zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, te one koje ne sadrže tražene podatke i priloge.

Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2017. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. Podnositeljima prijave čiji su programi/projekti izabrani za financiranje, u obavijesti o rezultatu navest će se i visina odobrenih proračunskih sredstava te dinamika isplate.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.