Vijesti

U srijedu 14. prosinca održana 27. sjednica Gradskog vijeća

15.12.2016. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U srijedu 14. prosinca održana je 27. sjednica Gradskog vijeća. Na samome početku sjednice dopunjen je dnevni red s dvije točke: Odlukom o stavljanju izvan snage DPU Novi Benedikt 1 – Dajla, te Odlukom o donošenju UPU Novi Benedikt - Dajla, obzirom da je u tjednu pred održavanjem ove sjednice Gradskog vijeća iz nadležnog ministarstva stigla suglasnost za stavljanje izvan snage DPU-a odnosno donošenje novog prostornog plana koji se odnosi na to područje.

Vijećnici su prihvatili program rada Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2017. godinu, kojeg je predstavila i obrazložila ravnateljica Knjižnice Morena Moferdin.

Prihvaćen je i programa rada Muzeja Lapidarium za 2017. godinu, kojeg je vijećnicima predstavila ravnateljica Jerica Ziherl.

Usvojena je Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan podsjetila je kako je u listopadu uz suglasnost Gradskog vijeća objavljena prodaja dvaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada, na adresi Gradskih vrata 34 i Zidine 5. Predmetni poslovni prostori mogli su se prodati samo sadašnjim zakupnicima, temeljem odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, te su dosadašnji zakupci i dostavili ponude. Tako je poslovni prostor na adresi Gradskih vrata 34, površine 26,81 m2, prodan dosadašnjem zakupniku Marijanu Maružinu iz Novigrada, za cijenu od 329.972,10 kuna. Poslovni prostor na adresi Zidine 5, površine 20 m2, prodan je dosadašnjem zakupniku Cittanova d.o.o. Novigrad, za cijenu od 236.600 kuna.

Prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna popisne tablice nerazvrstanih cesta Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Novigrada-Cittanova. Kako je objasnila pročelnica Rugani Kukuljan, riječ je o povremenom ažuriranju ove tablice, a koja služi kao osnova za evidenciju održavanih cesta, izgradnju i rekonstrukciju cesta, prijavu na natječaje radi financiranja izgradnje i rekonstrukcije iz EU fondova. U ovom konkretnom slučaju u popisnu tablicu uvrštene su neke od prometnica u naseljima Stancija Bružada, Mareda, Porporela i ulica Murvi u naselju Novigrad, te neke od cesta na području Bikokere i Tere.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje ŽCGO Kaštijun, koju je obrazložila nadležna pročelnica Mirjana Sinčić. Naime, Istarska županija je na temelju Zakona o otpadu i Plana gospodarenja otpadom RH 2007. godine pokrenula aktivnosti za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na svom području. Sukladno Planu gospodarenja otpadom Istarske županije glavna aktivnost uspostave sustava je izgradnja Županijskog centra gospodarenja otpadom na lokaciji Kaštijun (ŽCGO Kaštijun), na području Grada Pule. Krajem 2011. godine IŽ i jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije sklopile su Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje ŽCGO-a. Istarska županija je u tu svrhu preuzela kredit od Europske investicijske banke u iznosu od 21.314.190,00 eura. Osnovu za raspored i preuzimanje povrata iznosa sredstava koji predstavlja udio lokalne zajednice u projektu, čine količine proizvedenog otpada u 2010. godini po svakoj JLS. Prema navedenom izračunu udio koji otpada na Grad Novigrad–Cittanova iznosi 2,69%. Procijenjeni iznos koji se odnosi na udio JLS je prilikom sklapanja Sporazuma iznosio 4.086,623,00 EUR-a, a konačni iznos povrata utvrđen po dovršetku izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ iznosi 9.764.261,97 EUR-a (glavnica 6.400.733,55 EUR-a, a kamate 3.363.528,42 EUR-a na rok otplate od 20 godina). Grad Novigrad–Cittanova će stoga sufinancirati izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ iznosom od 262.905,03 eura kroz 20 godina (13.145,25 eura godišnje), počevši s 31. ožujka 2017. godine. Ta će se sredstva pretvoriti u vlasničke udjele Grada Novigrada-Cittanova u poduzeću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, čiji su osnivači Istarska županija i Grad Pula, što će se regulirati posebnim ugovorom. Ugovor o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Kaštijuna i ugovor kojim će se uplaćena sredstva pretvoriti u vlasničke udjele Grada Novigrada-Cittanova u poduzeću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom potpisat će gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojen je prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Istarske županije, u svrhu izgradnje nove Talijanske osnovne škole u Novigradu. Prijedlog je obrazložila pročelnica Rugani Kukuljan. Talijanska osnovna škola Novigrad, Istarska županija kao osnivač i Grad Novigrad-Cittanova su zajednički pokrenuli projekt izgradnje nove zgrade TOŠ Novigrad. IŽ je odredila projektni zadatak, a Grad je proveo javnu nabavu i snosio troškove za izradu geodetskog i geomehaničkog elaborata, te za izradu idejnog projekta, koji je 11. Srpnja ove godine dobio odobrenje od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Ukupna površina zemljišta na kojem se osniva pravo građenja iznosi 7.211 m2. Predmetno zemljište nalazi se unutar građevinskog područja naselja Novigrad i a njegova vrijednost, kao zemljišta javne namjene (građevine društvene, kulturne, sportske, vjerske i slične namjene) iznosi 4.338.000 kuna. Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za stjecanje vlasništva na nekretninama koje stječu jedinice regionalne samouprave nije potrebno provoditi natječaj niti predvidjeti naknadnu po tržišnoj cijeni, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na pravo građenja (kao jedan od načina raspolaganja nekretninama). Odlukom o visini zakupnine odnosno naknade za korištenje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova određeno je da visinu naknade za pravo građenja utvrđuje gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće, pojedinačno za svaki slučaj zavisno od vrijednosti nekretnine. Obzirom da vrijednost zemljišta na kojem se osniva pravo građenja prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđivanju nekretnina, Odluku o osnivanju prava građenja i utvrđivanju naknade donosi Gradsko vijeće. Obzirom na sve navedeno, Grad Novigrada–Cittanova sklopit će ugovor o osnivanju prava građenja s Istarskom županijom kao nositeljem prava građenja, sve dok se građevina izgrađena na pravu građenja koristi kao zgrada Talijanske osnovne škole. Pravo građenja osniva se bez naknade.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine označene kao k.č. br. 2187/2 k.o. Novigrad. Riječ je o zemljištu od 967 m2 u vlasništvu Grada, koji je dio građevinske parcele od ukupno 1551 m2. Na natječaj je pristigla jedna ponuda, valjana i pravovremena, tvrte Vision d.o.o. Novigrad, koja je ponudila iznos od 786.200 kuna.

Usvojen je prijedlog Odluke o odabiru pružatelja usluga uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih vozila u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2020. godine. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je na natječaj pristigla jedna ponuda, valjana i pravovremena, tvrtke Autoprijevoz Poletto iz Novigrada, koje je ponudilo 6.000 kuna kao vrijednost godišnje naknade, te je ta tvrtka i odabrana kao pružatelj usluge u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Usvojeni su i prijedlozi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č.br. 2748 k.o. Novigrad, te za dio k.č.br. 848, također k.o. Novigrad. Nadležna pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako se ove odluke predlažu na zahtjev vlasnika nekretnina kojima su dijelovi predmetnih čestica potrebni za legalizaciju građevina u njihovom vlasništvu, te kako je utvrđeno da se traženi dijelovi čestica u praksi ne koriste kao javni putevi.

Prihvaćeno je stavljanje izvan snage DPU Novi Benedikt 1 – Dajla, plana koji je na snazi od 1996. godine, te ga je zbog protoka vremena potrebno novelirati odnosno uskladiti s izmjenama zakona, ali i u međuvremenu novonastalim uvjetima, okolnostima i potrebama, objasnila je pročenica Rugani Kukuljan.

Usvojena je i Odluka o donošenju UPU Novi Bendikt – Dajla, kao novog prostorno-planskog dokumenta za području koje je obuhvaćao DPU u prethodnoj točki stavljen izvan snage. Novi plan obuhvatio je tako područje staroga plana, ali i dijelove rubnih područja prethodnim planom neuređena i neopremljena. Suglasnost na ovaj UPU od strane nadležnog ministarstva dobivena je 9. prosinca.

Prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu, s pripadajućim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima. Nadležna pročelnica Sinčić prenijela je kako je ovim rebalansom proračun uvećan s 49,86 na 51, 9 milijuna kuna, odnosno za 4,12 posto. Najznačajinije promjene prihoda bilježe se u okviru poreza na dohodak (+ 813.400 kn), poreza na korištenje javnih površina (+ 900.000 kn), poreza na potrošnju (+ 90.000 kn), kapitalne pomoći iz državnog proračuna (-258.928 kn), kapitalne pomoći FZOEU (+255.765 kn), spomeničke rente (+ 90.000 kn), komunalne naknade (+ 250.000 kn), prodaje građevinskih parcela (+ 852.000 kn), prodaje građevinskih parcela u RZ Vidal (- 700.000 kn), prodaje građevina (- 365.000 kn), te vlastitih prihoda / donacije Muzeja Lapidarium (+ 246.650 kn).

Nakon što je krajem studenog prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu prošao “prvo čitanje” na Gradskome vijeću, sinoć je ovaj najvažniji gradski financijski dokument s pripadajućim Programima javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima i usvojen. U odnosu na prvotni prijedlog proračuna, na ovoj sjednici gradonačelnik Anteo Milos podnio je pet amandmana, koji su postali sastavni dio prijedloga proračuna, u obliku u kojem je on konačno i usvojen. Amandmanima su izmijenjene slijedeće stavke u okviru društvenih djelatnosti: za 6.000 kuna uvećana je stavka ispomoći starijim osobama; za 9.000 kuna uvećana su sredstva namijenjena udrugama; uvedena je nova stavka, liječnički pregled djece sportaša, koja iznosi 15.000 kuna; za 10.000 kuna uvećana je stavka financiranja aktivnosti očuvanja zdravlja kroz rad udruga. Potrebna sredstva za ove stavke umanjena su u okviru dotacije Muzeju Lapidarium. Amandmanom gradonačelnika otvorena je i nova pozicija Izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije, u iznosu od 50.000 kuna, dok je za isti iznos umanjena stavka Elaborati izvedenog stanja prometnica.

Kao formalna obaveza prilikom donošenja proračuna, usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu, kojom se – kako je pojasnila pročelnica Sinčić – daju temeljne smjernice pri izvršavanju glavnog gradskog financijskog dokumenta.

Na samome kraju sjednice predsjednica Gradskog vijeća Katarina Nemet i gradonačelnik Milos vijećnicama, vijećnicima, te ostalim okupljenim predstavnicima gradskih ustanova i poduzeća, uputili su čestitke i dobre želje povodom predstojećih blagdana, uz podjelu prigodnih poklona.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.