Gradonačelnik

Ovlasti gradonačelnika

Gradonačelnica/gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnice/gradonačelnika traje četiri godine. Gradonačelnica/gradonačelnik Grada Novigrada - Cittanova svoju dužnost obavlja profesionalno.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnica/gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnice/pročelnike upravnih tijela,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom Grada i drugim propisima.

Gradonačelnica/gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.