Natječaji i oglasi

Lokacijska dozvola - Vodovodni ogranak Stancija Bružada

Upute kandidatima za natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za za proračun i financije

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodoopskrbni sustav reciklažnog dvorišta Salvela

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za proračun i financije

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (Velika ulica 8)

Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

6. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda (22.1.2018.)

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini

Upute kandidatima u postupku natječaja za radno mjesto Referent likvidator, saldakontist

Natječaj za radno mjesto Referent likvidator – saldakontist

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Sufinanciranje Programa sanacije pročelja i krovova - Zaključak o prihvaćanju Liste prioriteta temeljem pristiglih zahtjeva

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole – Izgradnja prometnice u predjelu Bikokere

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova

5. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Novigrada – Cittanova

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija - Bodovne liste

Program rada i financijski plan kandidacijske liste grupe birača (nositeljica Elena Vesnaver Radeljak)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novigrada–Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Rekonstrukcija prometnice Novigrad-St. Roželo

Odluka o prodaji nekretnine - Zemljište na području DPU Sv. Anton (k.č. br. 2178/4)

Postupak prikupljanja ponuda za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Vodovodni ogranak Stancija Bružada

Ponovna Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2017/18)

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novigrada–Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Prometnica u stambenoj zoni Vidal

Obavijest o radovima i zatvaranju prometnice kroz naselje Karigador

Obavijest o neodržavanju nastave u OŠ Rivarela zbog odigravanja nogometne utakmice 31.10.2017.

3. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola - Bodovna lista

Izvješće o Javnoj raspravi - II Izmjene i dopune DPU Fakinija-Cesta Contessa

Novigrad-Cittanova Run - Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Obavijest o radovima i zatvaranju prometnice Sveti Servul

Istria Granfondo - Obavijest o zatvaranju prometnica (7.10.2017.)

Natječaj za dodjelu stipendije redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova u 2018. godini

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola u šk. godini 2017/2018

Odluka o prodaji dijela kč.br. 2300 k.o. Novigrad

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Stručni suradnik za proračun i financije

2. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima Grada Novigrada-Cittanova

Obavijest - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstane ceste – Naselje Mareda

Natječaj za prodaju zemljišta na k.č.br 2178/4 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Poziv odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grad

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Stručni suradnik za proračun i financije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent likvidator-saldakontist

Natječaj za prodaju zemljišta na k.č.br 2580/1 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novigrada–Cittanova

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent likvidator/saldakontist

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Poziv za za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štandova (Mandrač)

Javni uvid u parcelacijski elaborat – rekonstrukcija ceste D75 (Novigrad - St. Roželo)

Poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i nekretninama

Javna rasprava - II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup poslovnog prostora (Velika ulica 31) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (Neapolis sport - sportska dvorana) - Odluka o izboru

Lokacijska dozvola - izgradnja parkirališta na k.č.br. 2269/1, 2269/2 i 2279 k.o. Novigrad–Cittanova

Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Fakinija-Cesta Kontesa

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska - Kastanija

Građevinska dozvola - izgradnja reciklažnog dvorišta u Salveli

Građevinska dozvola - Kupališni mol - Rivarela

Natječaj za zakup zemljišta za postavljanje reklamnih jumbo panoa

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 31)

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu tvrtke Neapolis sport (sportska dvorana)

Lokacijska dozvola - Istarski vodovod - Izgradnja cjevovoda za reciklažno dvorište u Salveli

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Tičići u pedagošku godinu 2017-2018

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Natječaj za zakup poslovnog prostora (ul. Gradskih vrata 20)

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Rekonstrukcija DC75 - Novigrad-St. Rozelo

Oglas za upis djece u DV Suncokret-Girasole u pedagoškoj godini 2017/2018

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Opskrba električnom energijom

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kupališnog mola - Rivarela

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi - UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere zapad

Izvješće o javnoj raspravi - UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere zapad

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Vodoopskrbni cjevovod za reciklažno dvorište Salvela

28. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Obavijest o utvrđivanju međa i izradi Geodetskog elaborata izvedenog stanja - Nerazvrstana cesta-Goranska ulica

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (ul. Gradskih vrata 20)

LOKALNI IZBORI 2017

Rješenje o Izmjeni i dopuni građevinske dozvole - Rekonstrukcija prometnice D-75 - Novigrad-Dajla

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja javne rasvjete - Bužinija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Javno parkiralište (Mandrač)

Natječaj za zakup nekretnina za postavljanje svlačionica za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje na području Grada Novigrada

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Novigrada-Cittanova

Obavijest o pružatelju dimnjačarskih usluga

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2017-2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Prometnica D75 (Novigrad-St. Roželo)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Park Novigradske biskupije

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Sveti Benedikt (Dajla)

LAG Sjeverna Istra-Natječaj za struč. osposob. za rad bez zasn. rad. odnosa-Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna građevinske dozvole - Rekonstrukcija državne ceste D75

[ 3 / 5 ]  < 1 2 3 4 5 > 

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.